ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ν.2725/1999

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Άρθρο 1: Έννοια – Σκοπός

Άρθρο 2: Μέλη

Άρθρο 3: Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί

Άρθρο 4: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 5: Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες – Όργανα

Άρθρο 6: Βιβλία
Άρθρο 7: Υποχρεώσεις – Δικαιώματα
Άρθρο 8: Ειδική αθλητική αναγνώριση
Άρθρο 9: Συγχώνευση αθλητικών σωματείων και τμημάτων
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Άρθρο 10:Έννοια – Σκοπός
Άρθρο 11:Μέλη
Άρθρο 12:Κωλύματα – Περιορισμοί

Άρθρο 13:Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 14:Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες – Όργανα
Άρθρο 15:Βιβλία
Άρθρο 16:Υποχρεώσεις – Δικαιώματα

Άρθρο 17:Ειδική αθλητική αναγνώριση
Άρθρο 18:Τοπική επιτροπή

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Άρθρο 19:Έννοια – Σκοπός

Άρθρο 20:Σύσταση – Μέλη
Άρθρο 21:Κωλύματα – Περιορισμοί

Άρθρο 22:Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 23:Ειδικός συνεργάτης ομοσπονδίας

Άρθρο 24:Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες – Όργανα
Άρθρο 25:Βιβλία
Άρθρο 26:Υποχρεώσεις – Δικαιώματα
Άρθρο 27:Κανονισμοί
Άρθρο 27Α:Συνέπειες παραβίασης άλλες αθλητικής νομοθεσίας (Άρθρο 29, παρ.7-12, Ν.3479/2006)
Άρθρο 28:Ειδική αθλητική αναγνώριση
Άρθρο 29:Αθλητισμός ατόμων με αναπηρίες
Άρθρο 30:Οργάνωση υπηρεσιών ομοσπονδίας – Αποδοχές προσωπικού
Άρθρο 30A:Μεταφορά θέσεων προσωπικού καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

Άρθρο 31:Προπονητής
Άρθρο 32:Ιδιωτικά γυμναστήρια – Ιδιωτικές σχολές

ΑΘΛΗΤΗΣ

Άρθρο 33:Δικαιώματα – Υποχρεώσεις αθλητών
Άρθρο 34:Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές
Άρθρο 35:Υποτροφίες
Άρθρο 36:Ειδικός λογαριασμός περίθαλψης – Νοσοκομειακή περίθαλψη αθλητών – Χορήγηση αθλητικού βοηθήματος
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 37:Ειδικά Θέματα άλλες Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Άρθρο 37Α:Ίδρυση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων (Άρθρο 16 Ν.2433/1996)
Άρθρο 37Β:Ίδρυση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Παρατηρητήριο για τη γυναίκα, τον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή» (Άρθρο δεύτερο Ν.3776/2009)
Άρθρο 38:Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας
Άρθρο 39:Mαζικός αθλητισμός
Άρθρο 40:Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού
Άρθρο 41:Αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις
Άρθρο 41Α:Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση άλλες Βίας
Άρθρο 41Β:Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωματείων ΤΑΑ ή ΑΑΕ
Άρθρο 41Γ:Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων
Άρθρο 41Δ: Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων – Μέτρα αστυνόμευσης
αθλητικών εκδηλώσεων

Άρθρο 41Ε:Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 41ΣΤ:Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις
Άρθρο 41Ζ:Πειθαρχικές και άλλες κυρώσεις

Άρθρο 41Η:Διϋπουργική Επιτροπή (Άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3708/2008)

Άρθρο 41Θ:Οικογενειακή Κερκίδα (Άρθρο 22 Ν. 3262/2004)
Άρθρο 42:Επιτροπή Ενημέρωσης Διεθνών Αθλητικών Οργανισμών

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 43:Σύνδεσμοι διαιτητών ομαδικών αθλημάτων

Άρθρο 43A:Oμοσπονδίες Διαιτητών Oμαδικών Aθλημάτων

Άρθρο 44:Όργανα διαιτησίας – Κωλύματα

Άρθρο 45:Διαιτησία ατομικών αθλημάτων

Άρθρο 46:Aξιολόγηση διαιτητών

Άρθρο 47:Eπαγγελματική διαιτησία

Άρθρο 48:Eιδικός κανονισμός για την επαγγελματική διαιτησία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Άρθρο 49:Ειδικά έσοδα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Άρθρο 50:Επιχορηγήσεις

Άρθρο 50Α:Κατασχέσεις επιχορηγήσεων αθλητικών φορέων (Άρθρο 18 Ν. 3262/2004)
Άρθρο 51:Οικονομικό έτος – Προϋπολογισμός – Ισολογισμός – Απολογισμός αθλητικών φορέωνΆρθρο 52:Οικονομική εποπτεία

Άρθρο 53:Ειδικές επιτροπές
Άρθρο 54:Εισιτήρια – Προσκλήσεις
Άρθρο 55:Κανονισμός προμηθειών

Άρθρο 56:Ρύθμιση θεμάτων γυμναστηρίων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 56Α:Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τελέσεως αγώνων

Άρθρο 56Β:Δημοτικοί χώροι άθλησης (Άρθρο 78 παρ. 5 Ν.3057/2002)
Άρθρο 57:Αποκατάσταση ζημιών αθλητικών εγκαταστάσεων – Διοίκηση και διαχείριση Λιμένα – Μαρίνας Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας

Άρθρο 58:Ανάπτυξη σχολικού αθλητισμού και σύνδεσή του με σωματειακό
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Άρθρο 59:Καθορισμός κλάδων άθλησης για αθλητές με αμοιβή
Άρθρο 60:Ίδρυση και λειτουργία Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών
Άρθρο 61:Aνάθεση της διαχείρισης τμημάτων αμειβόμενων αθλητών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Άρθρο 62:Συγκρότηση ολομέλειας σωματείων

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο 63:Καθορισμός κλάδων άθλησης για επαγγελματίες αθλητές
Άρθρο 64:Σύσταση – Νομική μορφή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας
Άρθρο 65:Σκοπός αθλητικών ανωνύμων εταιρειών

Άρθρο 66:Επωνυμία – Έδρα – Σήμα
Άρθρο 67:Απαγόρευση εισφοράς αθλητικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 68:Μετοχικό κεφάλαιο

Άρθρο 69:Μέτοχοι – Περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών – Aπαγόρευση πολυϊδιοκτησίας

Άρθρο 69A:Eπιπλέον προϋποθέσεις για απόκτηση ποσοστών A.A.E.
Άρθρο 70:Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας σε περίπτωση ανόδου της σε ανώτερη κατηγορία πρωταθλήματος
Άρθρο 70Α:Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. (Άρθρο 27 Ν.3479/2006)
Άρθρο 70Β:Κατάργηση διατάξεων ειδικής εκκαθάρισης (Άρθρο 2 παρ.3 Ν.3372/2005)
Άρθρο 71:Εισφορά σε είδος – Πάγιο μέρισμα
Άρθρο 72:Αποθεματικό
Άρθρο 73:Υποκατάσταση των εταιρειών στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα των αθλητικών σωματείων
Άρθρο 74:Διοικητικό Συμβούλιο – Εταιρική χρήσηΆρθρο 75:Εποπτεία – Έλεγχος
<a href="https://ideadgr.wordpress.com/2012/03/15/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-76-%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%af%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83/&quot; title="Άρθρο 76 Α: Αποτίμηση αξίας αθλητών (Προστέθηκε με το άρθρο 17 Ν.3262/2004)"
>Άρθρο 76:Συγχωνεύσεις A.A.E.Άρθρο 76Α:Αποτίμηση αξίας αθλητών (Άρθρα 17 Ν.3262/2004, 2 παρ.4 Ν.3372/2005 και 19 παρ. 1 Ν. 3708/2008)
Άρθρο 77:Eπιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

Άρθρο 77A:Aρμοδιότητες Eπιτροπής Eπαγγελματικού Aθλητισμού

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 78:Διαχειριστικές υποχρεώσεις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.
Άρθρο 79:Γνωστοποίηση χρηματικών καταβολών
Άρθρο 80:Συνέπειες για τη συμμετοχή στη διοίκηση Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. προσώπων που κηρύχθηκαν έκπτωτα του αξιώματός τους
Άρθρο 81:Τήρηση ειδικών λογαριασμών από Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.

Άρθρο 82:Eπιβολή ποινών
Άρθρο 83:Κωλύματα – Περιορισμοί μελών διοίκησης Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.
Άρθρο 84:Ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή αγώνων
ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άρθρο 85:Αθλητής με αμοιβή – Επαγγελματίας αθλητής

Άρθρο 86:Αμοιβές των επαγγελματιών και αμειβομένων αθλητών- Όρια αυτών
Άρθρο 87:Κανονισμός σχέσεων σωματείων και αθλητών
Άρθρο 88:Ειδικός κανονισμός

Άρθρο 89:Ασφάλιση αθλητών με αμοιβή

Άρθρο 90:Χρονική διάρκεια του συμβολαίου

Άρθρο 90Α:Νομικό καθεστώς των επαγγελματιών και αμειβομένων αθλητών σε περίπτωση υποβιβασμού της ομάδας σε ερασιτεχνική κατηγορία

Άρθρο 90Β:Έννοια εκπαιδευομένου αθλητή, υποχρεώσεις, αποδέσμευση αυτώνΆρθρο 91:Απαγόρευση πρόωρων διαπραγματεύσεων

Άρθρο 92:Απαγόρευση υπογραφής ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και αθλητή

Άρθρο 93:Απαγόρευση μεταγραφών

Άρθρο 94:Διαδικασία λύσης συμβολαίου σε περίπτωση υποβιβασμού ομάδας

Άρθρο 95:Επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 96: Σύσταση

Άρθρο 97:Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας
Άρθρο 97Α:Σύσταση Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής Κατηγορίας
Άρθρο 97Β:Καταμερισμός υποχρεώσεων μεταξύ Ενώσεων Α΄ και Β΄-Γ΄ Εθνικών Κατηγοριών (Άρθρο 12, παρ.2-6 Ν.3479/2006)
Άρθρο 98:Αρμοδιότητες των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Άρθρο 99:Μέλη των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Άρθρο 100:Πόροι των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Άρθρο 101:Όργανα διοίκησης των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Άρθρο 101Α:Σύνθεση οργάνων διοίκησης των Ενώσεων

Άρθρο 101Β:Εσωτερικός Έλεγχος των οργάνων διοίκησης των Ενώσεων
Άρθρο 101Γ:Σύσταση ειδικών επιτελικών μονάδων
Άρθρο 101Δ:Διαδικασία έκδοσης- Έναρξη ισχύος Κανονισμών
Άρθρο 102:Ποσοστό από το ΠΡΟΠΟ και το ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ – Υποχρεώσεις Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και Π.Α.Ε.
Άρθρο 103:Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών
Άρθρο 104:Σκοποί του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
Άρθρο 105:Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
Άρθρο 106:Πόροι του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.

Άρθρο 107:Όργανα του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. – Εξουσιοδοτήσεις
Άρθρο 107Α:Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών

Άρθρο 107Β:Θέματα αφορώντα την Α2 Εθνική Κατηγορία Πετοσφαίρισης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρθρο 108:Έννοια όρων – Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 109:Μετοχικό κεφάλαιο – Ελάχιστο ύψος

Άρθρο 110:Οργάνωση σωματείων σε Π.Α.Ε.
Άρθρο 111:Υποβιβασμός Π.Α.Ε. από τη Γ’ εθνική κατηγορία – Διαδικασία εκκαθάρισης
Άρθρο 112:Πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου

Άρθρο 112Α:Κριτήρια αξιολόγησης ερασιτεχνικών ομάδων ως υποψηφίων επαγγελματικών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  

Άρθρο 113:Έννοια όρων

Άρθρο 114:Μετοχικό κεφάλαιο – Ελάχιστο όριο

Άρθρο 115:Οργάνωση σωματείων σε Τ.Α.Κ. και Κ.Α.Ε.

Άρθρο 116:Υποβιβασμός Κ.Α.Ε. από την Α2 εθνική κατηγορία – Διαδικασία εκκαθάρισης
Άρθρο 117:Πρωταθλήματα επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης

Άρθρο 118:Ετήσιες επιχορηγήσεις Τ.Α.Κ.

Άρθρο 118Α:Ευθύνες διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 119:Πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα

Άρθρο 120:Aρμοδιότητες πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου

Άρθρο 121:Προσφυγή κατά των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων
Άρθρο 122:Tοπικό πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 123:Συγκρότηση των δευτεροβάθμιων οργάνων

Άρθρο 124:Δικαιοδοσία – αρμοδιότητες A.Σ.E.A.Δ.
Άρθρο 125:Λειτουργία – Oργάνωση

Άρθρο 126:Άσκηση – συζήτηση προσφυγής

Άρθρο 127:Στέγαση – Γραμματειακή υποστήριξη – Λειτουργία
Άρθρο 127Α:Eιδικό Tοπικό Tμήμα A.Σ.E.A.Δ.
Άρθρο 127Β:Eιδικές διατάξεις για το ποδόσφαιρο
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 128:Aθλητικός Eισαγγελέας

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Άρθρο 128A:Nτόπινγκ

Άρθρο 128B:Έννοια όρων

Άρθρο 128Γ:Τα απαγορευμένα μέσα

Άρθρο 128Δ:Διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ

Άρθρο 128E:Έλεγχος εντός και εκτός αγώνων
Άρθρο 128ΣT:Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Άρθρο 128Z:Πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ
Άρθρο 128H:Πειθαρχικές κυρώσεις

Άρθρο 128Θ:Ποινικές διατάξεις

Άρθρο 128I:Αρμόδια πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 128IA:Ιατρικές μονάδες καταπολέμησης της χρήσης ντόπινγκ

Άρθρο 128ΙΒ:Ιατρικές εξετάσεις αθλητών και προστασία της υγείας τους

Άρθρο 128IΓ:Έλεγχοι για την πρόληψη διακίνησης και εμπορίας απαγορευμένων μέσων

Άρθρο 128IΔ:Nτόπινγκ ίππων
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 129:Επίλυση λοιπών αθλητικών διαφορών

Άρθρο 130:Τήρηση Φιλάθλου Πνεύματος

Άρθρο 131:Ρήτρα διαιτησίας – Σύμβαση προσχώρησης

Άρθρο 132:Δωροδοκία – Δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα

Άρθρο 133:Κωδικοποίηση αθλητικού δικαίου

Άρθρο 133Α:Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (Άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 3708/2008)
Άρθρο 134:Ρύθμιση ειδικών θεμάτων

Άρθρο 135:Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 136:Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 136Α:Μεταβατικές Διατάξεις (Άρθρο 79 Ν.3057/2002)

Άρθρο 136Β:Μεταβατική Διάταξη (Άρθρο 23 Ν.3262/2004)
Άρθρο 136Γ:Μεταβατικές–Τελικές διατάξεις (Άρθρο 29, παρ.1-6, Ν.3479/2006)
Άρθρο 137:Θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Άρθρο 138:Πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ν. 1566/1985

Άρθρο 139:Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 140:Έναρξη ισχύος

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ-Άρθρο 1:Έννοια – Σκοπός

Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

Άρθρο 2: Μέλη

1.  Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του αθλητικού σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό του σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό. Ο αριθμός των μελών αθλητικού σωματείου είναι απεριόριστος. Διατάξεις καταστατικών που περιορίζουν τον αριθμό των μελών είναι άκυρες.

2. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος αθλητικού σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος τοu σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.

3.  Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

4. Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

5. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους αθλητικού σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 3: Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί

1.  Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

(Αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.1 Ν. 2858/2000 και τροποποιήθηκε στην περ. β΄ με το άρθρο 29 παρ.5 Ν.3479/2006 και με το άρθρο 19 παρ.1 Ν. 4049/2012)

Τα κωλύματα της περίπτωσης β΄ ισχύουν και για τους μετόχους των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών (Α.Α.Ε.). Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα σε οποιονδήποτε από τους μετόχους των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του άρθρου 77Α. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συμμετοχή οποιασδήποτε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. σε αθλητική διοργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης των αποφάσεων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, επιβάλλεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού στην υπαίτια αθλητική ομοσπονδία ή διοργανώτρια αρχή, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., πρόστιμο, ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούμενη καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προστίμου που έχει επιβληθεί.

(Προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 19 παρ.2 Ν. 4049/2012)

2.  Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.

(Αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 20 παρ. 12 Ν. 2947/2001)

3.  Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και του αεραθλητισμού.

(Προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 3057/2002)

4.  Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

5.  Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτoύ, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 73 παρ. 2 Ν. 3057/2002)

6.  Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι , είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι  μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

7. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.

    β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το αρθρο 28 παρ.1 Ν.3479/2006)

Άρθρο 4: Διοικητικό Συμβούλιο

1.  Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) του αθλητικού σωματείου αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη, με θητεία από ένα (1) έως τρία (3) έτη. Τα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από μέλη του σωματείου.

2.  Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ.. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

3. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό σωματείο από μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

4.  Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

Άρθρο 5: Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες – Όργανα

Τo καταστατικό του οικείου αθλητικού σωματείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα του σωματείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του σωματείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 6: Βιβλία

1.  Κάθε αθλητικό σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α) Μητρώου Μελών,

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων,

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) Εσόδων – Εξόδων,

ε) Περιουσιακών Στοιχείων,

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

2. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

3.  Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7, συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις – Δικαιώματα

1.  Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους ορίζονται από τα καταστατικά τους.

2.  Το αθλητικό σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84/Α/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.

3.  Επιτρέπεται σε αθλητικό σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4.  Επιτρέπεται σε αθλητικό σωματείο, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

5.  Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης. Αθλητικό σωματείο, το οποίο έχει συσταθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού ή εργασιακού χώρου και φέρει την επωνυμία τους, δύναται να συστεγάζεται στην έδρα αυτών.

6.  Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.

7.  Η οικεία αθλητική ομοσπονδία δύναται να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό σωματείο που συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκρισή της. Αθλητικό σωματείο δικαιούται να λάβει επιχορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετά την παρέλευση ενός έτους από τη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.

(Προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 73 παρ. 3 Ν. 3057/2002)

8.  Το καταστατικό αθλητικού σωματείου απαιτείται να ορίζει τους συγκεκριμένους κλάδους άθλησης, στων οποίων την καλλιέργεια και την ανάπτυξη αυτό αποσκοπεί, καθώς και τη διαδικασία ίδρυσης νέων κλάδων άθλησης ή κατάργησης υφισταμένων.

9. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων των σωματείων απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσής του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

10.  Σε περίπτωση διάλυσης αθλητικού σωματείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

Άρθρο 8: Ειδική αθλητική αναγνώριση

1.  Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ., με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης, εφόσον το σωματείο:

α) Είναι μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αποδεικνύεται με τη συνυποβολή σχετικής βεβαίωσης της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 73 παρ. 4 Ν.3057/2002)

Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή όταν πρόκειται για αναγνώριση Αθλητικών Σωματείων Ατόμων με Aναπηρίες (Α.με.Α.).

(Προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 18 παρ.1 Ν.2947/2001)

β) Δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών μονάδων, με πρωτοβουλία, των οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωματεία.

γ) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα.

δ) Υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.

ε) Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο βιβλία.

2.  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να παρέχεται ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του παρόντος, σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί άθλημα ή κλάδο άθλησης το οποίο δεν υπάγεται σε ειδικώς αναγνωρισμένη ομοσπονδία.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 73 παρ. 5 Ν. 3057/2002)

3.  Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή το σωματείο δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα, που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ, 6 του παρόντος νόμου ή δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις.

4.  Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.

5.  Όπου εφεξής στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση.

Άρθρο 9: Συγχώνευση αθλητικών σωματείων και τμημάτων

1.  Επιτρέπεται η συγχώνευση αθλητικών σωματείων με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών. Το νέο σωματείο, που προκύπτει από τη συγχώνευση μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσότερων από τα συγχωνευθέντα σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία. Το ιδρυόμενο από τη συγχώνευση νέο αθλητικό σωματείο εντάσσεται, κατ’ άθλημα, αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει δικαίωμα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις, ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευόμενα αθλητικά σωματεία.

2.  Ειδικά για τα ομαδικά αθλήματα, επιτρέπεται η συγχώνευση και τμημάτων αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης ή η συγχώνευση σωματείου με τμήμα του ίδιου κλάδου άθλησης άλλου υφιστάμενου αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος.

(Τροποποιήθηκαν ως άνω με το άρθρο 73 παρ. 6 Ν. 3057/2002)

3.  Με απόφαση (ΥΑ 24731/1999, ΦΕΚ 1976/Β/1999)(1) του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν από τη συγχώνευση, τα θέματα των αθλητών, οι περιορισμοί σε περιπτώσεις επανασύστασης συγχωνευθέντος σωματείου ή διαλυθέντος τμήματος που συγχωνεύθηκε και γενικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος.

4.  Σε περίπτωση συγχώνευσης αθλητικού σωματείου με άλλο ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας του κάθε συγχωνευόμενου σωματείου, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν τη σφραγίδα του σωματείου, καθώς και να προσκομίσουν για ακύρωση τα βιβλία αυτού στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό περί διαγραφής του σωματείου από τα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου στην παραπάνω υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε περίπτωση παράλειψης των προαναφερόμενων ενεργειών, δεν επιτρέπεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 135 παρ. 7 επιχορήγηση του σωματείου που προήλθε από τη συγχώνευση.

5. Οι συγχωνεύσεις μεταξύ αθλητικών σωματείων ή τμημάτων αυτών, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, επιτρέπονται μόνον εφόσον τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εδρεύουν εντός της ίδιας Περιφέρειας.

(Προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 16 παρ.1 Ν. 4046/2012)