Άρθρο 134: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων

1.   Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κατά τη δημοσίευσή του ισχύουσες. Μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο εξακολουθούν να λειτουργούν τα αντίστοιχα κατά τη δημοσίευσή του υφιστάμενα όργανα.

2.  Με κοινή απόφαση (ΚΥΑ ….) του Υπουργού Πολιτισμού και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζεται η κατανομή των εσόδων που προέρχονται από παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. η λειτουργία των οποίων δεν έχει αρχίσει, καθώς και από παιχνίδια για τα οποία δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση. Η παραπάνω απόφαση ρυθμίζει την κατανομή των εσόδων μετά την παρακράτηση υπέρ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για κάθε παιχνίδι του προβλεπόμενου χρηματικού ποσού της παρ. 1 εδάφιο β. του άρθρου 1 του ν. 2433/1996.

3.   Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2433/1996 έχει εφαρμογή και για το παιχνίδι ΠΡΟΠΟ.

(Για ειδικότερες περί ΟΠΑΠ ρυθμίσεις βλ. ιδίως: (1) Ν.2433/1996, ΦΕΚ 180/Α/1996, άρθρα 1-3, (2) Ν.3336/2005, ΦΕΚ 96/Α/2005, άρθρο 14, (3) Ν.2843/2000, ΦΕΚ 219/Α/2000, άρθρο 27, (4) ΥΑ Κ2 9359/2006, ΦΕΚ 6183/ΑΕ-ΕΠΕ/2006, (5) Π.Δ. 250/1997, ΦΕΚ 181/Α/1997)  (92).

4.   Το άρθρο 4 του ν. 2433/1996 και η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2598/1998, όσον αφορά την έκδοση, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ» αντικαθίσταται ως εξής: «Με προεδρικό διάταγμα (ΠΔ….)  που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, επιτρέπεται η διεξαγωγή και λειτουργία παιχνιδιού μέσω μηχανημάτων με οθόνη, που θα προσφέρει σε παίκτες τη δυνατότητα κέρδους, στηριζόμενο στην τύχη, στη δεξιότητα, σε γνώσεις ή σε συνδυασμούς αυτών, με το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ», με σκοπό:

α) τη χρηματοδότηση της ανώνυμης εταιρείας «Αθήνα 2004» για την αντιμετώπιση δαπανών οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004,

β) την ενίσχυση του Προγράμματος Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού,

γ) την ενίσχυση των πόρων της Γ.Γ.Α. για την ανάπτυξη κεντρικών και περιφερειακών αθλητικών υποδομών,

δ) την ανάληψη και διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων,

ε) την ενίσχυση της Ε.Ο.Ε., καθώς και τη βελτίωση υποδομών πολιτισμού, αθλητισμού και εκπαίδευσης με τις αντίστοιχες δραστηριότητες στην Αρχαία Ολυμπία και την ευρύτερη περιοχή του Νομού Ηλείας.

Με το προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα γενικά θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης του παραπάνω παιχνιδιού. Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τον κανονισμό οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης του παιχνιδιού αυτού. Ειδικότερα ζητήματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν τη διοργάνωση και διεξαγωγή του παραπάνω παιχνιδιού ρυθμίζονται με άλλες αποφάσεις του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Διαχειριστής των εσόδων του παιχνιδιού ορίζεται ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, Ο.Π.Α.Π..

5.    Με απόφαση (ΥΑ….) του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών από τον Ο.Π.Α.Π. για τα νέα παιχνίδια «ΚΙΝΟ» και «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ», οι κατηγορίες των καταστημάτων στα οποία είναι δυνατή η λειτουργία και διεξαγωγή τους, καθώς και οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες της σχετικής δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Επίσης, με απόφαση (ΥΑ….)  του ανωτέρω Υπουργού εκδίδεται κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας των νέων παιχνιδιών «ΚΙΝΟ» και «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ», στον οποίο, μεταξύ των άλλων, ρυθμίζονται το ανώτατο ποσό κέρδους, το ανώτατο και κατώτατο ποσό στοιχήματος και οι επιτροπές ελέγχου και εποπτείας των ανωτέρω παιχνιδιών, που αφορούν στην οργάνωση, διεξαγωγή και λειτουργία τους κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

6.  Για τις ανάγκες διεξαγωγής των νέων παιχνιδιών του Ο.Π.Α.Π. συστήνονται δύο (2) θέσεις αναπληρωτών συντονιστών διευθυντών, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

7.   Για τους πωλητές – εμπορικούς αντιπροσώπους των νέων παιχνιδιών του Ο.Π.Α.Π. «ΚΙΝΟ» και «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ» έχει εφαρμογή το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 2190/1994, εφόσον η αμοιβή και τα οδοιπορικά τους προσδιορίζονται σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) επί των εισπράξεών τους.

(Οι διατάξεις που αφορούν στο Ολυμπιακό Βιντεολόττο καταργήθηκαν με το άρθρο 35 Ν. 2768/1999, ΦΕΚ 273/Α/1999) (93). 

8.    Τα μηχανοκίνητα αγωνίσματα και οι σχετικοί κλάδοι άθλησης αυτών (αυτοκίνητο, φόρμουλα, καρτ, δίκυκλο κ.λπ.) αποτελούν αθλητική δραστηριότητα, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

9.     Για τον κλάδο των αθλητικών συντακτών αναγνωρίζεται ως φορέας λειτουργίας του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.). Ο Π.Σ.Α.Τ. αποτελεί συντελεστή και παράγοντα προβολής, διάδοσης και ανάπτυξης του Ελληνικού Αθλητισμού. Οι αθλητικοί συντάκτες – μέλη του Π.Σ.Α.Τ. οι οποίοι έχουν, κατά το άρθρο 54 παρ. 3 του παρόντος, το δικαίωμα ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή αγώνων, εισέρχονται σε αυτούς με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας που εκδίδει ο Π.Σ.Α.Τ.. Με την κατά το άρθρο 54 παρ. 3 του παρόντος απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού (Απ. Γ.Γ.Α. 18668/22-04-2005, βλέπε σημείωση 62) ρυθμίζονται και τα ζητήματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν την πιο πάνω ελεύθερη είσοδο των μελών του Π.Σ.Α.Τ. στους αγωνιστικούς χώρους.

10.   Στην παρ. 2 του άρθρου 37 του νόμου αυτού, στην οποία προβλέπεται η συμμετοχή ενός (1) Συμβούλου Επικρατείας στην σύνθεση της Ε.Ο.Ε., ως Σύμβουλοι Επικρατείας νοούνται και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι Αντιπρόεδροι αυτού.

11.    Στην παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 2459/1997 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: «Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από το Δημόσιο στους αθλητές των εθνικών ομάδων, ως επιβράβευση για τις διακρίσεις τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες και την Παραολυμπιάδα της Ατλάντα το 1996, και από τα οποία παρακρατήθηκε φόρος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) θεωρούνται ότι φορολογήθηκαν αυτοτελώς και εξαντλήθηκε η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων αθλητών από το φόρο εισοδήματος. Σε περίπτωση που τα ποσά αυτό έχουν δηλωθεί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους από τους δικαιούχους, τα ποσά του φόρου που βεβαιώθηκαν ή καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους των χρηματικών ποσών συμψηφίζονται με το φόρο αυτής της παραγράφου και ο φόρος που τυχόν βεβαιώθηκε ή καταβλήθηκε επιπλέον, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση».

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s