Άρθρο 135: Μεταβατικές διατάξεις

1.   Αθλητές που κατά τη δημοσίευση του παρόντος είναι μέλη αθλητικών σωματείων διατηρούν την ιδιότητα αυτήν μέχρι την τροποποίηση των καταστατικών τους.

2.    Αθλητές που κατά τη δημοσίευση του παρόντος είναι μέλη Δ.Σ. αθλητικών σωματείων παραμένουν σε αυτό μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

3.     Μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, όλα τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, οι σύνδεσμοι διαιτητών και οι ομοσπονδίες διαιτητών οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του νόμου αυτού. Η τροποποίηση γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση που η παραπάνω απλή πλειοψηφία δεν επιτευχθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί γενική συνέλευση, η τροποποίηση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. των πιο πάνω αθλητικών φορέων. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αναγνώριση.

4.    Αθλητικά σωματεία που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν επωνυμία, διακριτικό τίτλο και σήμα εμπορικής επιχείρησης υποχρεούνται να προσαρμοσθούν στις διατάξεις της παρ. 1 περ. β. του άρθρου 8 του παρόντος νόμου εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών. Η προσαρμογή δεν επιφέρει καμία αγωνιστική συνέπεια στο σωματείο.

5.     Στα κατά τη δημοσίευση του παρόντος αναγνωρισμένα από τη Γ.Γ.Α. αθλητικά σωματεία λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί η, από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, προβλεπόμενη ειδική αθλητική αναγνώριση ως προς τα αθλήματα ή τους κλάδους άθλησης που αυτά καλλιεργούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και τα οποία έχουν εγγραφεί ως μέλη στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Με τα αθλητικά σωματεία του παραπάνω εδαφίου εξομοιώνονται τα ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καλλιεργούσαν αθλήματα ή κλάδους άθλησης και είχαν εγγραφεί ως μέλη στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 7 και της παραγράφου 3 του άρθρου 135.

(Προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 77 παρ. 12 Ν. 3057/2002)

6. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος αιτήσεις για αναγνώριση σωματείου από τη Γ.Γ.Α. κρίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις.

7. Εντός πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος επιτρέπεται πρόσθετη επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. για συγχώνευση σωματείων που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή για συγχώνευση τμημάτων τους. Η πρόσθετη επιχορήγηση παρέχεται για τρία (3) συνεχή έτη. Με απόφαση (ΥΑ 24731/1999, ΦΕΚ 1976/Β/1999, βλέπε σημείωση 1) του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού προσδιορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να συντρέχουν, κυρίως ο αριθμός των συγχωνευόμενων σωματείων ή τμημάτων, ο αριθμός των αθλητών και οι ανάγκες των συγκεκριμένων χώρων άθλησης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της επιχορήγησης, το ύψος της, τα συγκεκριμένα στοιχεία που συνεκτιμώνται για τη διαμόρφωση κατά περίπτωση του ύψους της επιχορήγησης, οι δικαιούχοι και γενικά κάθε θέμα που αφορά τη διάθεση της επιχορήγησης.

8.  Εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος οι αθλητικές ομοσπονδίες , οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι , όλα τα αθλητικά σωματεία , οι αθλητικές ενώσεις , οφείλουν να εναρμονίσουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του νόμου αυτού , εφόσον απαιτείται. Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των προαναφερομένων και αφορά διατάξεις του καταστατικού που χρειάζονται εναρμόνιση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία , αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αναγνώριση.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 30  παρ. 3  Ν.3262/2004)

9.    Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και έως την προσαρμογή των καταστατικών που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 και 8 του παρόντος, θέματα που αφορούν στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 75/1975.

10.  Ειδικά για τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν στις αθλητικές ομοσπονδίες μετά την εναρμόνιση των καταστατικών τους με τις διατάξεις του παρόντος, δικαίωμα ψήφου έχουν όσα ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 75/1975 (ΦΕΚ 138 Α’).

11.  Οι κατά το άρθρο 27 του παρόντος νόμου κανονισμοί εκδίδονται μέσα  σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός περικόπτει ή αναστέλλει την καταβολή της επιχορήγησης. Μέχρι την έκδοση των πιο πάνω κανονισμών, τα θέματα εγγραφών και μεταγραφών ή αποδεσμεύσεων των αθλητών ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάξεις.

12.    Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού σε αθλητική ομοσπονδία πριν από την έγκριση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου κανονισμού.

13.   Οι κανονισμοί προπονητών για όσα αθλήματα έχουν εκδοθεί και ισχύουν με υπουργική απόφαση, κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 37 του ν. 75/1975, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση νέων κανονισμών. Μετά την έκδοση των νέων κανονισμών για την εκπλήρωση των σκοπών των υπερκείμενων συνδικαλιστικών οργάνων των προπονητών στα θέματα του επαγγελματικού αθλητισμού, καθιερώνεται ως έσοδό τους επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. σε ετήσια βάση, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού που ισχύουν για τις αθλητικές ομοσπονδίες.

14.   Μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από το άρθρο 59 του παρόντος νόμου και την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 63 αυτού, όλα τα Τ.Α.Α. του οικείου κλάδου άθλησης μετατρέπονται σε αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του τμήματος Β’ του παρόντος νόμου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το Τ.Α.Α. διαλύεται και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του αναλαμβάνει το ερασιτεχνικό σωματείο, το οποίο καταλαμβάνει, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την προκήρυξη αριθμού ομάδων, την τελευταία θέση της αμέσως κατώτερης κατηγορίας, οπότε το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τις υπόλοιπες συσταθείσες Α.Α.Ε.. Στο πρωτάθλημα της αμέσως επόμενης αγωνιστικής περιόδου ο αριθμός των Α.Α.Ε., που συμμετέχουν στο οικείο πρωτάθλημα, θα συμπληρωθεί από τα σωματεία που θα προβιβασθούν από την αμέσως κατώτερη κατηγορία, εφόσον μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα συστήσουν ανώνυμη εταιρεία. Τη διαπιστωτική πράξη της κατά τα ανωτέρω μη μετατροπής εκδίδει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

15. Τα τμήματα αμειβόμενων πετοσφαιριστών (Τ.Α.Π.) Α1 και Α2 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν με τις διατάξεις του Ν. 1958/1991, οφείλουν να μετατραπούν σε Α.Α.Ε. μέσα σε προθεσμία που λήγει δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2007 – 2008. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), ο Υπουργός Πολιτισμού αποφασίζει αν τα ανωτέρω πρωταθλήματα θα διεξάγονται αποκλειστικά με ομάδες Α.Α.Ε. ή αποκλειστικά με ομάδες ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.

Ειδικά για το πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας  μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί οποτεδήποτε να αποφασίσει τη διεξαγωγή του αποκλειστικά με ομάδες ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων. Για τις αγωνιστικές περιόδους 2004-2005, 2005-2006 και 2006-2007 στα σωματεία που διατηρούν Τ.Α.Π. παρέχεται από τη Γ.Γ.Α. ετήσια επιχορήγηση ως ακολούθως:

α) κάθε Τ.Α.Π. Α1 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης επιχορηγείται με το ποσό των 103.000 ευρώ,

β) κάθε Τ.Α.Π. Α2 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης επιχορηγείται με το ποσό των 44.000 ευρώ.

Η επιχορήγηση αυτή προσαυξάνεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στην περίπτωση που το Τ.Α.Π. μετάσχει στην ημιτελική φάση επίσημης ευρωπαϊκής διοργάνωσης και διπλασιάζεται στην περίπτωση που το Τ.Α.Π. μετάσχει στην τελική φάση της. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 102 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται ανάλογα και στην προκείμενη περίπτωση.

(Τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 15γ Ν. 3207/2003 βλέπε όμως και αντίθετες διατάξεις των άρθρων 107Α και 107Β  όπως αυτές προστέθηκαν με τα άρθρα 18 και 19 Ν.3479/2006 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 19 παρ. 3 Ν. 3708/2008).

16.   Μέχρι το διορισμό των μελών του Α.Σ.Ε.Α.Δ. και τη λειτουργία αυτού, κατά το άρθρο 123 και επόμενα του παρόντος νόμου εξακολουθεί να λειτουργεί το ήδη υφιστάμενο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 και επόμενα του ν. 75/1975. Α.Σ.Ε.Α.Δ., το οποίο κρίνει όλες τις εκκρεμείς σε αυτό υποθέσεις.

17.   Οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000, να προβούν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου, ώστε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της 30.6.1999 να μην είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του συνολικού μετοχικού τους κεφαλαίου που θα προκύψει μετά την αύξησή του.

18.   Η ισχύς της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 86 του παρόντος νόμου προκειμένου για τους επαγγελματίες αθλητές που ανήκουν σε Π.Α.Ε. Γ’ εθνικής κατηγορίας αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2001-2002. Προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 89 υπουργική απόφαση απαιτείται γνώμη των Δ.Σ. των οικείων επαγγελματικών συνδέσμων και των Δ.Σ. των οικείων συνδικαλιστικών οργάνων των επαγγελματιών αθλητών ή των αθλητών με αμοιβή κατά περίπτωση.

19.    Οι ποινές που έχουν επιβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος από την Ε.Φ.Ι. εξακολουθούν να ισχύουν.

20.    Για το χρονικό διάστημα μέχρι τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στις οργανωτικές εκτελεστικές επιτροπές του άρθρου 53 του παρόντος νόμου συμμετέχουν ως μέλη αυτών δύο (2) τουλάχιστον πρόσωπα, τα οποία υποδεικνύονται από το διευθύνοντα σύμβουλο της ανώνυμης εταιρείας «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε.».

21.   Προκειμένου για αθλητικές ομοσπονδίες που αναγνωρίσθηκαν αθλητικώς από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μετά την 5.9.1997, ημερομηνία ανάληψης από την Αθήνα των Ολυμπιακών Αγώνων, στις πρώτες αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν σε αυτές ύστερα από την εναρμόνιση των  καταστατικών τους, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα αθλητικά σωματεία – μέλη τους, ακόμα και αν δεν πληρούν τις οριζόμενες στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 75/1975 προϋποθέσεις.

22.   Μέχρι τη λειτουργία της προβλεπόμενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του παρόντος πενταμελούς επιτροπής, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, να συγκροτεί Επιτροπή Ισοτιμιών για την εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Η Επιτροπή Ισοτιμιών αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως εξής:

α) Τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. ως Πρόεδρο.

β) Τον Διευθυντή προαγωγής Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.

γ) Ένα μέλος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τ.Ε.Φ.Α.Α.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, οριζόμενο από το Δ.Σ. αυτής.

ε) Έναν (1) προπονητή κάτοχο διπλώματος της ανώτατης κατηγορίας του οικείου αθλήματος, οριζόμενο από την οικεία Ομοσπονδία Προπονητών ή τον αντιπροσωπευτικότερο Σύνδεσμο Προπονητών ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται η ανωτέρω Ομοσπονδία ή ο Σύνδεσμος Προπονητών, από έναν (1) προπονητή, κάτοχο διπλώματος της ανώτατης κατηγορίας του αθλήματος, οριζόμενο από το Δ.Σ. της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας.

23.  Μέχρι την ίδρυση και λειτουργία Εθνικής Σχολής Προπονητών από το Ε.ΚΑ.Ε.Τ., η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ελέγχει τα διπλώματα προπονητών ως προς τη νομιμότητά τους. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζονται επίσης η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, το πρόγραμμα και τα ελάχιστα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Προπονητών.

(Προστέθηκαν ως άνω με το άρθρο 77 παρ. 13 Ν. 3057/2002)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s