Άρθρο 136: Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις

1.    Η εποπτεία και ο έλεγχος, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 52 του παρόντος νόμου, ασκούνται προκειμένου περί σωματείων από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και προκειμένου περί ενώσεων ή ομοσπονδιών από τη Γ.Γ.Α..

2.  Διατάξεις καταστατικών σωματείων που περιορίζουν τον αριθμό των μελών ή προβλέπουν οικονομικές ή άλλες διακρίσεις τους είναι ανίσχυρες, μετά από την προσαρμογή των καταστατικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3.     Μετά την έγκρισή του, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του παρόντος, κανονισμού, το τακτικό προσωπικό των αθλητικών ομοσπονδιών και των ενώσεών τους που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και έχει προσληφθεί μέχρι την 30.3.1998 κατατάσσεται, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, στις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις ανάλογα με τα προσόντα του. Στο πιο πάνω προσωπικό δεν περιλαμβάνονται όσοι απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου. Αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις ή οι προβλεπόμενες δεν επαρκούν, συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις. Η κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας, με κριτήριο το χρόνο υπηρεσίας, προηγουμένων στις κενές θέσεις των αρχαιοτέρων. Οι προσωποπαγείς αυτές θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως, μόλις αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο όσοι καταταγούν σε αυτές. Κενούμενη οργανική θέση ομοσπονδίας πληρούται κατά προτεραιότητα με κατάταξη υπαλλήλου της που κατέχει προσωποπαγή θέση και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η παράλειψη κατάταξης του προσωπικού μέσα στην οριζόμενη στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου προθεσμία, συνεπάγεται τη διακοπή της επιχορήγησης της ομοσπονδίας με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, μέχρι τη συμμόρφωσή της.

4.    Υπάλληλοι που υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό των αθλητικών ομοσπονδιών και των ενώσεών τους και πλεονάζουν επιτρέπεται, ύστερα από αίτησή τους, να μεταφέρονται σε άλλη ομοσπονδία ή σε αθλητικούς φορείς που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Α., εφόσον έχουν νομική μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γ.Γ.Α. τα στοιχεία των υπαλλήλων του προσωπικού που πλεονάζουν, έχουν καταταγεί σε προσωποπαγείς θέσεις και αιτούνται τη μετάταξη. Η Γ.Γ.Α. ερευνά ποιοι φορείς έχουν ανάγκη τους πλεονάζοντες υπαλλήλους του προσωπικού και στη συνέχεια καλεί τα διοικητικά συμβούλια των φορέων αυτών να διατυπώσουν τη γνώμη τους, μέσα σε ορισμένη προθεσμία, που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση διατύπωσης θετικής γνώμης, η μεταφορά γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Γ.Γ.Α.. Αν η γνώμη είναι αρνητική ή αν παρέλθει άπρακτη η ορισθείσα προθεσμία, αποφασίζει για τη μεταφορά ή μη με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός. Το μεταφερόμενο προσωπικό που κατατάσσεται σε κενές θέσεις απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υπέχει όλες τις υποχρεώσεις που έχει το προσωπικό του φορέα υποδοχής στον οποίο μεταφέρεται.

Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στις αθλητικές ομοσπονδίες και πλεονάζει επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση του, να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε άλλη ομοσπονδία ή στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γ.Γ.Α. τα στοιχεία του προσωπικού που ζητά να μεταφερθεί. Η Γ.Γ.Α. ερευνά ποιοί φορείς έχουν ανάγκη το πλεονάζον προσωπικό και στη συνέχεια με τη σύμφωνη γνώμη των Δ.Σ. των ομοσπονδιών και των φορέων υποδοχής, προβαίνει στη μεταφορά του προσωπικού αυτού, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του παραπάνω προσωπικού υπολογίζεται για τη μισθολογική του κατάταξη.

(Θεσπίσθηκε με το άρθρο 8 παρ. 20 Ν. 3207/2003 και για την πληρότητα της έκδοσης προστίθεται  στην παρ. 4 ως απολύτως συναφές με ευθύνη του συγγραφέα)

5.     Οι άδειες άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή κάθε κατηγορίας που έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν. 2725/1999, οι πτυχιούχοι Ε.Α.Σ.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς δίπλωμα ειδικότητας μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε άθλημα που εδιδάχθησαν, με την προϋπόθεση ότι ασκούσαν το επάγγελμα του προπονητή στο αντίστοιχο άθλημα για ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από τη δημοσίευση του Ν. 2725/1999 σε αθλητική ομοσπονδία ή αθλητική ένωση ή αθλητικό σωματείο, που αποδεικνύεται με βεβαίωση αυτών. Για αθλήματα τα οποία τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. δεν χορηγούν αντίστοιχη ειδικότητα, άδειες άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή χορηγούνται σε πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α., εφόσον έχουν διδαχθεί το σχετικό άθλημα ή έχουν εμπειρία σε αυτό, που βεβαιώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 77 παρ. 14 Ν. 3057/2002)

6.    Μέχρι τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Προπονητών του άρθρου 31 παρ. 4 του παρόντος, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί με απόφαση και με δαπάνες της να ιδρύει περιοδικές σχολές προπονητών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα της λειτουργίας των πιο πάνω σχολών, των προσόντων των υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα (βλ. ενδεικτικά την απόφαση ίδρυσης σχολής προπονητών για το άθλημα της ξιφασκίας ΥΑ 26215/2005, ΦΕΚ 834/Β/2005) (94).

7.    Από τη δημοσίευση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ο χρησιμοποιούμενος τεχνικός και λοιπός εξοπλισμός από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών περιέρχεται στην κυριότητα και τη χρήση του Ε.Κ.Α.Ε.Τ.. Επίσης από την ίδια χρονολογία δικαιώματα και προνόμια του Ε.Κ.Α.Ε. από οποιαδήποτε σχέση περιέρχονται αυτοδικαίως στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ.. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζεται η ημερομηνία μεταφοράς του εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ, από το Ο.Α.Κ.Α. όπου σήμερα λειτουργεί, στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ..

8.    Δαπάνες για έπαθλα ιπποδρομιών (χρηματικά έπαθλα ιδιοκτητών – ιπποπαραγωγών) που έγιναν από 1.5.1988 έως 31.12.1996 από τον Ο.Δ.Ι.Ε., για λογαριασμό της Φιλίππου Ένωσης Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.), θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα. Τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται.

(Περί Φ.Ε.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. βλέπε ιδίως: 1) Α.Ν. 399/1968, ΦΕΚ 102/Α/1968, 2)ΠΔ 280/1996, ΦΕΚ 197/Α/1996, 3) Α.Ν. 598/1968, ΦΕΚ 256/Α/1968, 4) ΠΔ 56/1999, ΦΕΚ 59/Α/1999 και 5) ΥΑ 23041/2006, ΦΕΚ 689/Β/2006 (95))

9.     (Η παρ. 9 καταργήθηκε με το άρθρο 77 παρ. 15 Ν. 3057/2002)

10.  Ειδικά για τα αθλητικά σωματεία Α.μεΑ. για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών, αρκεί η συμμετοχή στους αγώνες που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του νόμου αυτού τριών (3) τουλάχιστον αθλητών τους σε ατομικό άθλημα και του αριθμού τακτικών αθλητών που απαιτούνται από τους οικείους κανονισμούς για τη συμμετοχή στους αγώνες ομαδικού αθλήματος, πλέον δύο (2) αναπληρωματικών.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s