Άρθρο 128 Η: Πειθαρχικές κυρώσεις (Προστέθηκε με το άρθρο 59 Ν. 3057/2002)

1.   Η παράβαση ντόπινγκ κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης, για τον αθλητή που συμμετείχε σε ατομικό αγώνισμα, συνεπάγεται την ακύρωση της συμμετοχής του στο αγώνισμα και των συνακόλουθων από αυτή τη συμμετοχή συνεπειών, συμπεριλαμβανομένης της στέρησης βραβείων και μεταλλίων, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο κυρώσεις. Αν η παράβαση αφορά αθλητή που συμμετείχε σε ομαδικό άθλημα ή σε ομαδικό αγώνισμα ατομικού αθλήματος, για την εγκυρότητα του αποτελέσματος του οικείου αγώνα ή του οικείου ομαδικού αγωνίσματος αντίστοιχα, εφαρμόζονται οι σχετικοί κανονισμοί της οικείας Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας.

2.   Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για παράβαση ντόπινγκ ανάλογα με την ιδιότητα των υπαιτίων είναι κατά περίπτωση οι εξής:

2.1 ΣΕ ΑΘΛΗΤΗ

α) Έγγραφη επίπληξη.

β)Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων.

γ) Ισόβια απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων.

δ)Στέρηση κάθε είδους παροχών και ευεργετημάτων των αθλητικών ομοσπονδιών..

ε) Επιστροφή κάθε οικονομικής παροχής που τυχόν του έχει δοθεί.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 18 παρ. 10 και 11 Ν. 3708/2008)

στ) Πρόστιμο μέχρι 100.000 ευρώ, προκειμένου περί επαγγελματιών αθλητών.

ζ) Έκπτωση ή αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε διοίκηση, όργανο ή επιτροπή οποιουδήποτε αθλητικού φορέα ή σωματείου αθλητών.

2.2 ΣE ΣYNTEΛEΣTH

α) Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής στην οργάνωση και τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων και διοργανώσεων και άσκησης των καθηκόντων του κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω.

β) Ισόβια απαγόρευση συμμετοχής στην οργάνωση και τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων και διοργανώσεων και άσκησης των καθηκόντων του κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω.

γ) Έκπτωση από τη διοικητική θέση που τυχόν κατέχει στον αθλητισμό και απαγόρευση εκπροσώπησης οποιουδήποτε αθλητικού φορέα.

δ)Πρόστιμο μέχρι 200.000 ευρώ, προκειμένου περί προσώπων που συνδέονται επαγγελματικά με τον αθλητισμό.

ε) Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος του άρθρου 130 του παρόντος νόμου.

3.  Σε περίπτωση παράβασης ντόπινγκ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, ανάλογα με το είδος των απαγορευμένων ουσιών, είναι:

Α΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν η απαγορευμένη ουσία είναι εφεδρίνη, φαινυλοπροπανολαμίνη, ψευδοεφεδρίνη, καφεΐνη, στρυχνίνη ή σχετική με αυτές ουσία, επιβάλλονται:

– Σε αθλητή:

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.1 του παρόντος άρθρου, με στοιχεία β΄ και δ΄ (μέχρι 2 έτη) και α΄.

– Σε συντελεστή:

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.2 του παρόντος άρθρου, με στοιχεία α΄ (μέχρι 2 έτη και, αν η παράβαση αφορά ανήλικο, μέχρι 3 έτη) και δ΄.

Β΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν η απαγορευμένη ουσία είναι διαφορετική από τις αναφερόμενες στην Α΄ περίπτωση του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται:

– Σε αθλητή:

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.1 του παρόντος άρθρου, με στοιχεία β΄, δ΄, ζ΄, (τουλάχιστον για δύο έτη), ε΄ και στ΄.

– Σε συντελεστή:

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.2 του παρόντος άρθρου με στοιχεία α΄, γ΄ (τουλάχιστον για δύο έτη), δ΄ και ε΄. Αν η παράβαση αφορά ανήλικο, η κύρωση είναι τουλάχιστον 4 έτη.

4.    Σε περίπτωση νέας παράβασης ντόπινγκ (παράβαση καθ’ υποτροπή) από:

ΑΘΛΗΤΗ:

α. Αν η νέα παράβαση αφορά, όπως και η πρώτη, απαγορευμένες ουσίες της Α΄ περίπτωσης, επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων για χρονικό διάστημα μέχρι 4 έτη.

β. Αν η νέα παράβαση αφορά απαγορευμένες ουσίες της Β΄ περίπτωσης, ενώ η πρώτη παράβαση αφορούσε ουσίες της Α΄ περίπτωσης, επιβάλλεται η κύρωση της προηγούμενης περίπτωσης  α΄ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.

γ. Αν η νέα παράβαση αφορά, όπως και η πρώτη απαγορευμένες ουσίες της Β΄ περίπτωσης, επιβάλλεται η κύρωση της πιο πάνω απαγόρευσης συμμετοχής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών, αν ο αθλητής είναι ανήλικος και τουλάχιστον 10 ετών αν είναι ενήλικας.

δ. Αν η παράβαση τελέσθηκε για τρίτη φορά, επιβάλλεται η κύρωση της πιο πάνω απαγόρευσης συμμετοχής ισοβίως.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ:

Επιβάλλεται η κύρωση της ισόβιας απαγόρευσης συμμετοχής στην οργάνωση και διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων και διοργανώσεων και της άσκησης των καθηκόντων τους κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω αγώνων.

5.    Οι καθ’ υποτροπή ποινές επιβάλλονται ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της τέλεσης των περισσότερων πράξεων.

6.   Στα πρόσωπα που υποπίπτουν στις προβλεπόμενες στο άρθρο 128Ζ παρ. 2 περ. Α΄, Β΄ και Γ΄ παραβάσεις επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης Β΄, της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

7.   Εκτός των ανωτέρω κυρώσεων, σε περίπτωση παράβασης ντόπινγκ, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού να ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά η άδεια άσκησης επαγγέλματος σε προπονητή.

8.   Η εφαρμογή των πιο πάνω αναφερόμενων κυρώσεων μπορεί να συνοδεύεται από τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους ντόπινγκ στον αθλητή, κατά τη διάρκεια της τιμωρίας του.

9.   Όποιος δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου με την οποία επιβλήθηκε κύρωση για παράβαση ντόπιγκ ή όποιος συνεργεί σε αυτό τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ.

10.   Οι οικείες αθλητικές ομοσπονδίες μπορούν να προβλέπουν στους κανονισμούς τους αυστηρότερες κυρώσεις από τις οριζόμενες στο νόμο αυτόν.

11. Σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχου ντόπινγκ από οιονδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό αρμόδιο φορέα σε αθλητές εθνικής ομάδας ομοσπονδίας, διαπιστωθεί ότι κατά το διάστημα που οι αθλητές αυτοί βρίσκονται στη διάθεση της ομοσπονδίας αυτής έχει γίνει χρήση των απαγορευμένων ουσιών, υλικών ή μεθόδων κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος νόμου βάσει οργανωμένου σχεδίου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας αυτής κηρύσσονται έκπτωτα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του παρόντος. Σε περίπτωση υποτροπής αίρεται υποχρεωτικά η ειδική αθλητική αναγνώριση της ομοσπονδίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του παρόντος.

(Προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 18 παρ. 3 Ν. 3708/2008.)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s