Άρθρο 126: Άσκηση – συζήτηση προσφυγής (Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 Ν.3057/2002)

1.    Η προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ασκείται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ητήθηκε ή από εκείνο που υφίσταται άμεση ή έμμεση βλάβη από την πρωτοβάθμια απόφαση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 121 παράγραφος 2, η προθεσμία άσκησης της προσφυγής είναι οκτώ (8) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται έως την ημέρα της συζήτησης και η καταβολή παραβόλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Το παράβολο επιστρέφεται στον καταθέτη σε περίπτωση ολικής ή μερικής παραδοχής της προσφυγής. Αν απορριφθεί στο σύνολό της η προσφυγή, το παράβολο καταπίπτει υπέρ του, κατά το άρθρο 36 του παρόντος, ειδικού λογαριασμού της Γ.Γ.Α. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης. Η προσφυγή ασκείται με δικόγραφο υπογεγραμμένο από πληρεξούσιο δικηγόρο και κατατίθεται στη γραμματεία του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή αποστέλλεται σε αυτό με συστημένη επείγουσα επιστολή επί αποδείξει. Η ημέρα και ώρα συζήτησης της προσφυγής προσδιορίζονται από τον πρόεδρο του τμήματος ή τον αναπληρωτή του σε δικάσιμο που δεν απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης και γνωστοποιούνται εγγράφως στους ενδιαφερόμενους, με φροντίδα του γραμματέα του Α.Σ.Ε.Α.Δ., οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία αυτή μπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις να συντέμνεται με απόφαση του προέδρου του Α.Σ.Ε.Α.Δ. και η απόφαση αυτή γνωστοποιείται με κάθε τρόπο στους ενδιαφερόμενους δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται δημόσια και η ανάπτυξή τους προφορικώς ή και εγγράφως. Κατά τη συζήτηση τηρούνται συνοπτικά πρακτικά από τον γραμματέα. Για την παράσταση των μερών απαιτείται πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος καταβάλλει ένσημα παράστασης και γραμμάτιο προείσπραξης που καθορίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

2.  Η συζήτηση προσφυγής κατά απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου για αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την τέλεση αγώνων μπορεί να αναβληθεί μόνο μια φορά και για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, στις δε λοιπές περιπτώσεις για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση του ιδίου ή άλλου τμήματος. Εάν δεν εμφανισθούν τα μέρη, η συζήτηση χωρεί σαν να ήταν παρόντα, εφόσον κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

3.   Ο πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή του τμήματος ή το μέλος που ορίζουν, ενεργεί, όταν κρίνεται αναγκαίο, επιτόπια έρευνα ή αυτοψία και ζητεί χορήγηση εγγράφων ή άλλων κρίσιμων για την υπόθεση στοιχείων. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. αλληλογραφεί απευθείας, για θέματα σχετικά με τις εκδικαζόμενες σε αυτό υποθέσεις, με τα αθλητικά σωματεία, τους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις ομοσπονδίες και τους αθλητικούς φορείς γενικά, που είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν αμέσως. Κανείς δεν ανακηρύσσεται πρωταθλητής και καμία βαθμολογική σειρά αγώνων δεν επικυρώνεται από το αρμόδιο αθλητικό όργανο, εφόσον εκκρεμούν προσφυγές στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., σχετικές με αποτελέσματα αγώνων που επηρεάζουν το κύρος και τη βαθμολογία τους.

4.   Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α.Δ., επί προσφυγών κατά των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων για αθλητικές διαφορές από την τέλεση αγώνων εκδίδονται το πολύ μέσα σε επτά (7) ημέρες από τη συζήτηση της προσφυγής, στις δε λοιπές περιπτώσεις εντός είκοσι (20) ημερών και κοινοποιούνται αυθημερόν στους ενδιαφερομένους.

5.    Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α.Δ. εκτελούνται αμέσως μετά την κοινοποίησή τους και η προθεσμία για την προσβολή τους στο αρμόδιο δικαστήριο δεν αναστέλλει την εκτέλεσή τους.

6.  Αίτηση επανασυζήτησης της υπόθεσης ή ανάκλησης της αποφάσεως επιτρέπεται μόνο για λόγους μη νόμιμης ή εκπρόθεσμης κλήτευσης ή προσκόμισης νέων αποδεικτικών στοιχείων που δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν υπόψη κατά την εκδίκαση της υποθέσεως και εφόσον δεν έχει εκτελεσθεί η απόφαση, οποτεδήποτε εκδοθείσα.

(Συμπληρώθηκε ως άνω με το άρθρο 28 παρ.7 Ν.3479/2006)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s