Άρθρο 102: Ποσοστό από το ΠΡΟΠΟ και το ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ – Υποχρεώσεις Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και Π.Α.Ε.

1.    Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. καταβάλλει στην Ε.Π.Ο., στις Ενώσεις Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και στις Π.Α.Ε. ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) από τα ακαθάριστα έσοδα, αφαιρουμένων των δικαιωμάτων των πρακτόρων, των δελτίων ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. Το ποσοστό αυτό καταβάλλεται άπαξ μηνιαίως από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. στην Ε.Π.Ο., στις Ενώσεις και μέσω αυτών στις Π.Α.Ε. και κατανέμεται ως εξής:

α) ένα τοις εκατό (1%) στην Ε.Π.Ο,

β) ένα τοις εκατό (1%) στην Ένωση Α΄ Εθνικής Κατηγορίας και ενάμισι τοις εκατό (1,5%) στην Ένωση Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

γ) 3,5% στις Π.Α.Ε. Α΄ εθνικής κατηγορίας

δ) 2,5% στις Π.Α.Ε. Β΄ εθνικής κατηγορίας

ε) 2,5% στις Π.Α.Ε. Γ΄ εθνικής κατηγορίας.

Το ποσό που αναλογεί σε κάθε κατηγορία διανέμεται κατ’ ισομοιρίαν στις Π.Α.Ε. της κατηγορίας αυτής. (Για την διαδικασία εκκαθάρισης και απόδοσης των παραπάνω ποσοστών βλ. και ΥΑ 8511/2000, ΦΕΚ 408/Β/2000 (85)).

Οι Ενώσεις αποδίδουν στις Π.Α.Ε. τα ποσά που τους αναλογούν εντός δέκα ημερών από την ως άνω προς αυτήν καταβολή. Οι Ενώσεις μπορούν να συμψηφίσουν τυχόν υποχρεώσεις των Π.Α.Ε. προς αυτές από το ως άνω ποσοστό. Σε περίπτωση που οι Ενώσεις δεν αποδώσουν σε κάποια Π.Α.Ε. τα παραπάνω ποσά στην προαναφερόμενη προθεσμία χωρίς νόμιμη αιτία, η συγκεκριμένη Π.Α.Ε. δικαιούται να ζητήσει από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. να της καταβάλλεται απευθείας το ποσό που κατά τα ανωτέρω της αναλογεί.

2.  Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία κοινοποιείται στις Ενώσεις και στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε, σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος νόμου, η καταβολή του αναλογούντος ποσοστού στις Ενώσεις ή σε συγκεκριμένη Π.Α.Ε. διακόπτεται υποχρεωτικά ή περικόπτεται εν όλω ή εν μέρει. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης των ποσών που προκύπτουν από τη διακοπή ή την περικοπή αυτήν.

Διακοπή της καταβολής των ως άνω ποσών αποφασίζεται υποχρεωτικά όταν μια Α.Α.Ε.:

α) παρέλειψε να δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και να τις υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ή

β) παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμα στην ίδια ως άνω υπηρεσία την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων ή

γ) δεν έχει νόμιμη διοίκηση.

(Τροποποιήθηκαν ως άνω με το άρθρο 36 Ν. 3057/2002 και ακολούθως με το άρθρο 12 παρ.1 Ν.3479/2006)

3.    Η κατά την παρ. 1 επιχορήγηση ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται στα δελτία ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ αγώνες μεταξύ Π.Α.Ε., που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται ως έσοδο στη Γ.Γ.Α. και με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού διατίθεται για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

4.    Από την έναρξη των επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου Α’ και Β’ εθνικής κατηγορίας της περιόδου 1999-2000, όλοι οι αγώνες διεξάγονται την ίδια ημέρα της εβδομάδας, πλην δύο, οι οποίοι μπορεί να διεξάγονται διαφορετική ημέρα.

5.  Οι Ενώσεις Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και κάθε Π.Α.Ε. υποχρεούνται να διαθέτουν το πρόγραμμα αγώνων των πρωταθλημάτων επαγγελματικού ποδοσφαίρου όλων των κατηγοριών, προκειμένου ο Ο.Π.Α.Π. να τους συμπεριλαμβάνει στα δελτία ΠΡΟΠΟ ή ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ή στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης.

6.  Οι Ενώσεις Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως στον Ο.Π.Α.Π. το πρόγραμμα αγώνων των πρωταθλημάτων επαγγελματικού ποδοσφαίρου όλων των κατηγοριών, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την κλήρωση των αγώνων κάθε κατηγορίας, προκειμένου ο Ο.Π.Α.Π. να προβαίνει έγκαιρα στο σχεδιασμό και την κατάρτιση των δελτίων ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ και των δελτίων στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης.

7.  Οι Ενώσεις Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως στον Ο.Π.Α.Π. κάθε αλλαγή του προγράμματος αγώνων των πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία τέλεσής τους, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται για λόγους δημόσιας τάξης ή για την εξυπηρέτηση των διεθνών υποχρεώσεων των ομάδων.

8.    Για τη διευκόλυνση της κατάρτισης έκτακτων δελτίων ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ή δελτίων στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης, οι Ενώσεις Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου υποχρεούνται να προγραμματίζουν και ημέρα Τετάρτη τη διεξαγωγή των αγώνων του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Γ’ εθνικής κατηγορίας και, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, της κατώτερης κατηγορίας επαγγελματικού πρωταθλήματος. Επίσης υποχρεούνται να καθορίζει το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του παραπάνω πρωταθλήματος μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου.

9.    Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού συνεπάγεται την περικοπή του ποσού με το οποίο επιχορηγούνται οι Ενώσεις Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και η κάθε Π.Α.Ε. για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού επιβάλλεται στις Ενώσεις Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και πρόστιμο πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) έως εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών για κάθε παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων.

10.  Όταν οι Ενώσεις Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ή οι Π.A.E. παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, με απόφασή του, μπορεί να απαγορεύσει την τέλεση ποδοσφαιρικών αγώνων των επαγγελματικών κατηγοριών σε εθνικά, δημοτικά ή κοινοτικά στάδια. Η, παρά την απαγόρευση, παραχώρηση των πιο πάνω σταδίων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη της διοίκησής τους.

11.   Η διάθεση του προγράμματος αγώνων εκ μέρους των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και καθεμιάς Π.A.E. ξεχωριστά δεν θεμελιώνει αξίωση στις Ενώσεις Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ή των Π.Α.Ε. για αμοιβή ή αποζημίωση οποιασδήποτε φύσης.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s