Άρθρο 88: Ειδικός κανονισμός

1.  Με κοινή συμφωνία του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, της οικείας ολομέλειας των σωματείων που διατηρούν Τ.Α.Α. ή, κατά περίπτωση, του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου των Α.Α.Ε. και του Δ.Σ. του οικείου συνδικαλιστικού οργάνου των αθλητών καταρτίζεται κανονισμός, με τον οποίο καθορίζονται οι κατηγορίες και ο αριθμός κατά κατηγορία των αθλητών που έχει δικαίωμα να διατηρεί κάθε Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., οι όροι των εγγραφών και μεταγραφών ή αποδεσμεύσεών τους, ο χρόνος διενέργειάς τους, η διαδικασία και τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

2.  Ο κανονισμός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με απόφαση (Ποδόσφαιρο: ΥΑ 18337/2001, ΦΕΚ 1019/Β/2001 (81), Καλαθοσφαίριση: ΥΑ 14484/2001, ΦΕΚ 788/Β/2001, όωπς τροποποιήθηκε με τις ΥΑ 26984/2002, ΦΕΚ 1269/Β/2002 και ΥΑ 45306/2003, ΦΕΚ 1315/Β/2003 (82), Πετοσφαίριση: ΥΑ 18540/2000, ΦΕΚ 916/Β/2000, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 31464/2003, ΦΕΚ 1159/Β/2003 και τη διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1115/Β/2000 (83)) του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Τυχόν διαφωνίες μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών επιλύονται με την προαναφερόμενη υπουργική απόφαση. Η κανονιστική αρμοδιότητα του Υπουργού εξαντλείται στην επίλυση των κατά τα ανωτέρω διαφωνιών.

3.   (Καταργήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 3 Ν. 3057/2002)

4.   Ειδικά για θέματα που αφορούν το ποδόσφαιρο, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) συνιστάται με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, με θητεία διάρκειας δύο (2) ετών, πενταμελές όργανο, συγκροτούμενο από έναν (1) εκπρόσωπο της Ε.Π.Ο., έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Π.Ε.), έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.), καθώς και δύο (2) δικαστές με βαθμό Εφέτη της Πολιτικής και της Ποινικής Δικαιοσύνης. Το όργανο αυτό θα έχει ως έργο του την επίλυση των διαφωνιών που τυχόν θα ανακύπτουν μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών κατά την κατάρτιση ή τροποποίηση των κανονισμών του άρθρου 87 και του παρόντος του νόμου αυτού. Ως πρόεδρος του οργάνου ορίζεται ο αρχαιότερος από τους δύο (2) δικαστές. Οι δύο (2) δικαστές ορίζονται με απόφαση του τριμελούς συμβουλίου διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.. Τα κάθε είδους θέματα που αφορούν το όργανο αυτό (λειτουργία, αποζημίωση των μελών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια) καθορίζονται με την ίδια ή άλλη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο..

5.  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για θέματα που αφορούν την καλαθοσφαίριση, η δε συγκρότηση του αρμόδιου πενταμελούς οργάνου γίνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.), τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Κ.) και δύο (2) δικαστές.

6. Ουδεμία εγγραφή ή μετεγγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου αθλητή εγκρίνεται, μη εκδιδομένου, σε καμιά περίπτωση, του σχετικού δελτίου αθλητικής ιδιότητας, αν η σχετική αίτηση προς την οικεία ομοσπονδία δεν συνοδεύεται από παραστατικό της οικείας Δ.Ο.Υ., ότι κατεβλήθη ο αναλογών, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, φόρος προς το Ελληνικό Δημόσιο, για τα χρηματικά ποσά, που συμφωνούνται στο συμβόλαιο, μεταξύ Εταιρείας ή Τ.Α.Α. και αθλητή, υπέρ του τελευταίου.

7.  Στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 86 (καταβολή των υπέρ του αθλητή χρηματικών ποσών σε δόσεις) η καταβολή του φόρου που αναλογεί σε κάθε δόση αποδεικνύεται με σχετικό παραστατικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., το οποίο κατατίθεται στην οικεία επαγγελματική ένωση και την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

8.  Η παράβαση των ορισμών των προηγούμενων παραγράφων συνεπάγεται, από το χρόνο τέλεσης της παράβασης, την απόλυτη ακυρότητα της εγγραφής ή μετεγγραφής του αθλητή, η δε συμμετοχή του στους αγώνες θεωρείται, για κάθε συνέπεια, αντικανονική, ελεγχόμενη από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο και αυτεπαγγέλτως.

(Προστέθηκαν ως άνω με το άρθρο 22 Ν. 3479/2006)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s