Άρθρο 95: Επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών (Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 Ν.3057/2002)

1.   Oι οικονομικές διαφορές που προκύπτουν από τις συμβάσεις μεταξύ αθλητών ή προπονητών και A.A.E. ή αθλητικών σωματείων που διατηρούν T.A.A., εάν δεν ορίζεται διαφορετικά με ρητό όρο της σχετικής σύμβασης, επιλύονται διαιτητικά από τις επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών.

2.    Οι επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών του παρόντος άρθρου είναι όργανα μόνιμης διαρκούς διαιτησίας σε πρώτο και δεύτερο βαθμό που συνιστώνται και διέπονται από τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του άρθρου 87 του παρόντος. Oι επιτροπές αυτές συγκροτούνται σε πρώτο βαθμό στις επαγγελματικές ενώσεις ή στις ολομέλειες τμημάτων αμειβομένων αθλητών του οικείου κλάδου άθλησης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους με διετή θητεία και με κύρια αρμοδιότητα την επίλυση των προεχόντως αθλητικών διαφορών που προκύπτουν από τα συμβόλαια μεταξύ αθλητών ή προπονητών και A.A.E. ή αθλητικών σωματείων που διατηρούν T.A.A., όπως τη διακοπή ή λύση του συμβολαίου. Όταν δεν λειτουργεί ολομέλεια T.A.A. ή αυτή αδυνατεί να τη συγκροτήσει μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη του πρωταθλήματος, η αντίστοιχη επιτροπή συγκροτείται σε κάθε περίπτωση χωρίς άλλη καθυστέρηση στην ομοσπονδία του αθλήματος. Oι δευτεροβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών συγκροτούνται στις ομοσπονδίες του οικείου κλάδου άθλησης, με διετή θητεία, με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου, και έχουν ως έργο τη σε δεύτερο βαθμό κρίση των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών του οικείου κλάδου άθλησης.

3.   Οι πρωτοβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών αποτελούνται από πέντε (5) μέλη ως ακολούθως:

α) Από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ως Πρόεδρο του οργάνου και δύο Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ως μέλη , που κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών , οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών , ύστερα από αίτημα της επαγγελματικής ένωσης  ή της ολομέλειας τμημάτων αμειβομένων αθλητών, ή , όπου δεν λειτουργεί ολομέλεια τμημάτων αμειβομένων αθλητών, της ομοσπονδίας του αθλήματος , κατά περίπτωση. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών , κληρώνονται ένας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών και ένας (1) Πρωτοδίκης ως αναπληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπ’ όψιν και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.

β) Από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου ή της οικείας ολομέλειας των τμημάτων αμειβομένων αθλητών ή, άλλως, του διοικητικού συμβουλίου της οικείας Ομοσπονδίας, κατά προτίμηση νομικό, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο κατά περίπτωση με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου.

γ) Από έναν εκπρόσωπο των αθλητών, ή κατά περίπτωση των προπονητών, κατά προτίμηση νομικό, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου αθλητών ή προπονητών.

4.   Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών αποτελούνται από πέντε (5) μέλη ως ακολούθως:

α) Από έναν Πρόεδρο Εφετών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ως Πρόεδρο και δύο Εφέτες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ως μέλη. Οι δικαστές αυτοί κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών , οριζόμενο με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών , ύστερα από αίτημα του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας . Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών κληρώνονται ένας (1) Πρόεδρος Εφετών και ένας (1) Εφέτης ως αναπληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπ’ όψιν και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.

β) Από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της οικείας Ομοσπονδίας, με τον αναπληρωτή του, κατά προτίμηση νομικό, που ορίζονται με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου.

γ) Από έναν εκπρόσωπο των αθλητών, ή κατά περίπτωση των προπονητών, κατά προτίμηση νομικό, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου αθλητών ή προπονητών.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 13 Ν.3262/2004 καταργουμένων των παραγράφων 7,8 και 9 του άρθρου αυτού)

5. Με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 29 του ν. 3479/2006 (Α΄ 152), οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων επιτροπών είναι προσωρινώς εκτελεστές. Η Επιτροπή στην ίδια απόφαση με ειδική αιτιολογία μπορεί να διατάσσει τη μερική ή συνολική αναστολή εκτέλεσής της. Η έφεση κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίησή της. Η συζήτηση της υπόθεσης ορίζεται υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε ημερών από την κατάθεση της έφεσης. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε δέκα ημέρες από τη συζήτηση της έφεσης.

(Αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 15 παρ.1 Ν. 4049/2012)

6.   Οι αποφάσεις των δευτεροβάθμιων επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών, καθώς και αυτές των πρωτοβάθμιων επιτροπών μετά την άπρακτη πάροδο της οριζόμενης στην παράγραφο 5 του παρόντος προθεσμίας, αποτελούν ( παράγουν ) δεδικασμένο και είναι τίτλοι εκτελεστοί κατά την έννοια του άρθρου 904 παράγραφος 2 περίπτωση β΄ του Κ.Πολ.Δ.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 13 Ν.3262/2004 καταργουμένων των παραγράφων 7,8 και 9 του άρθρου αυτού)

Αν οι Α.Α.Ε. ή τα Τ.Α.Α. δεν εκτελούν τις παραπάνω αποφάσεις, η εγγραφή ή μετεγγραφή αθλητών δεν επιτρέπεται. Η τυχόν ακυρότητα και οι αγωνιστικές συνέπειες από την παράνομη εγγραφή ή μετεγγραφή αθλητή ελέγχονται αυτεπαγγέλτως από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο.

(Προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 15 παρ.2 Ν. 4049/2012)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s