Άρθρο 77 Α: Aρμοδιότητες Eπιτροπής Eπαγγελματικού Aθλητισμού (Προστέθηκε με το άρθρο 24 Ν.3057/2002)

1.   Η Επιτροπή, εκτός από όσα ειδικά ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Ελέγχει τις Α.Α.Ε., τα Τ.Α.Α., καθώς και κάθε σχετιζόμενο καθ’ οιονδήποτε τρόπο μαζί τους πρόσωπο, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των σε εκτέλεσή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

β) Διενεργεί διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. και ερευνά για την εκπλήρωση των εν γένει οικονομικών υποχρεώσεών τους και ιδιαίτερα προς τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο, τους επαγγελματίες και αμειβόμενους αθλητές, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια.

γ) Ελέγχει τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, για τα ποσά με τα οποία επιχορηγούνται.

δ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και σε πρόσωπα καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενα μ’ αυτά και δίδει κατά την κρίση της δημοσιότητα σε αυτές.

ε) Χορηγεί τις άδειες και εγκρίσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος, καθώς και το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

στ) Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές.

ζ) Επιβάλλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού.

η) Εκδίδει οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος.

θ) Γνωμοδοτεί για κάθε ρύθμιση που αφορά στα θέματα με τα οποία ασχολείται, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Πολιτισμού ή από αίτημα των οικείων ομοσπονδιών ή επαγγελματικών συνδέσμων.

ι) Συντάσσει τον Φεβρουάριο κάθε έτους έκθεση για την εκτέλεση της αποστολής της κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, στην οποία επισημαίνονται και οι τυχόν ενδεικνυόμενες νομοθετικές μεταβολές. Η έκθεση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στον Υπουργό Πολιτισμού και κοινοποιείται στον Υπουργό Ανάπτυξης. Η Επιτροπή μπορεί να δώσει και άλλου είδους δημοσιότητα στην έκθεση.

2. Η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο τον Ιούνιο κάθε έτους, καθώς και έκτακτο ύστερα από παραγγελία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ή αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης κατά περίπτωση Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α..

(Αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 19 παρ. 4 Ν. 4049/2012)

Οι έλεγχοι διενεργούνται από μέλη της Επιτροπής ή υπαλλήλους που έχουν διατεθεί ή αποσπασθεί σ’ αυτήν, ειδικά προς τούτο εντεταλμένους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Με απόφασή της, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει απευθείας τη διενέργεια ελέγχων σε αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες ή εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Επίσης η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη συνδρομή οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής για την εκτέλεση του έργου της και οφείλει να ανακοινώνει στις εκάστοτε αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες ή πειθαρχικά ή δικαιοδοτικά όργανα οποιοδήποτε γεγονός δημιουργεί υπόνοιες για τέλεση παράνομων πράξεων, ιδίως του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄).

Η Επιτροπή μετά από κάθε έλεγχο συντάσσει έκθεση που υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Υπουργό Πολιτισμού, στο Δ.Σ. του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και σε αυτούς τους οποίους αφορά ο έλεγχος. Η Επιτροπή σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων έχει την υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεσή της τις κατά την κρίση της ενδεικνυόμενες ενέργειες για τυχόν διοικητικές, διαχειριστικές, πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των ελεγχομένων. Οι πιο πάνω αποδέκτες της έκθεσης έχουν υποχρέωση, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο, να τη διαβιβάσουν στο δικαιοδοτικό όργανο του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου για την επιβολή των προβλεπόμενων νόμιμων κυρώσεων. Ο κάθε είδους έλεγχος της Επιτροπής διενεργείται και ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την παραγγελία των αρμόδιων προσώπων. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ελέγχου ή η πλημμελής έκθεση συνιστά σπουδαίο λόγο αντικατάστασης των προσώπων που διενεργούν τον έλεγχο, ανεξάρτητα της τυχόν πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης τους. Τα πρόσωπα που διενεργούν τον έλεγχο δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού, εγγράφου ή άλλου στοιχείου που κρίνουν απαραίτητο.

Η άρνηση παροχής εγγράφων ή πληροφοριών από τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις Α.Α.Ε. ή τα Τ.Α.Α. αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που διώκεται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς, ενώ για τους αρμόδιους υπαλλήλους και για τις διοικήσεις των επαγγελματικών συνδέσμων ή των Α.Α.Ε. ή των Τ.Α.Α. και ποινικό, που διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Πέραν των ανωτέρω, το οικείο δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει στην ελεγχόμενη Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. που αρνείται να παράσχει στους ελεγκτές τα αναγκαία στοιχεία, την ποινή της αποβολής από το πρωτάθλημα.

3.   Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή, πιστοποιητικό της Επιτροπής περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων της, δεν χορηγεί το ανωτέρω πιστοποιητικό σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ’ υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, για λόγους που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον, καθώς και σε περιπτώσεις άρνησης παροχής στοιχείων προς την Επιτροπή. Στο δημόσιο συμφέρον εμπίπτουν ιδίως οι οφειλές προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η τήρηση των όρων νομιμότητας των διοικήσεων και των μετόχων των Α.Α.Ε., η προέλευση των πόρων των μετόχων των Α.Α.Ε. και των Α.Α.Ε. που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε.. Η συνδρομή όρου που πλήττει το δημόσιο συμφέρον μνημονεύεται ειδικά στην απόφαση της Επιτροπής.

(Προστέθηκε ως ανω με το άρθρο 19 παρ.3 Ν. 4049/2012)

Χωρίς το παραπάνω πιστοποιητικό καμιά ομάδα Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. δεν δικαιούται να συμμετέχει στο οικείο πρωτάθλημα, εάν δε το πιστοποιητικό αυτό ανακληθεί, η ομάδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, η οποία εκδίδεται μετά από έκθεση της Επιτροπής.

4.   Πέντε ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση Α.Α.Ε. υποβάλλεται στην Επιτροπή, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Ε., ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν σ’ αυτήν, με τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Επιτροπή ελέγχει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Επίσης υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Επιτροπή, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Ε.:

α) Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου περί συγκρότησης αυτού σε σώμα, παραίτησης μέλους, εκλογής νέου μέλους σε πλήρωση κενωθείσας θέσης, καθώς και ανάθεσης εξουσιών διαχείρισης ή εκπροσώπησης, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

β) Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των Α.Α.Ε., εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της Συνέλευσης.

γ) Συμβάσεις σύναψης ή παροχής δανείου, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους.

δ) Συμβάσεις με τις οποίες ανατίθενται δικαιώματα διοίκησης και εκπροσώπησης σε τρίτους, καθώς και συμβάσεις πρόσληψης συμβούλων ή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους.

ε) Κάθε είδους συμβάσεις που η Α.Α.Ε. συνάπτει με τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, χορηγούς, διαφημιστικές εταιρείες ή για άλλα συναφή θέματα, καθώς και τις συμβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 84 του παρόντος, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους.

στ) Τις συμβάσεις με αθλητές και προπονητές, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους.

ζ) Καταστάσεις πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.

5.  Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Επιτροπή, πέραν των όσων προβλέπονται ρητά στον παρόντα νόμο, δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει οποιοδήποτε κατά την κρίση της άλλο στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση.

Δικαιούται επίσης, σε περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παροχής δανείων και εν γένει χρηματικών καταβολών οποιουδήποτε είδους, να διερευνά την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση δε που δεν δικαιολογείται επαρκώς η προέλευσή τους, να μην χορηγεί ή να ανακαλεί τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά ή να επιβάλλει ως κύρωση την απαγόρευση άσκησης όλων των δικαιωμάτων μετόχων, καθώς και των διευθυντικών ή διοικητικών εξουσιών οργάνων Α.Α.Ε., ανεξάρτητα από την επέλευση άλλων συνεπειών σύμφωνα με το νόμο.

6.   Σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, η Επιτροπή, ανεξάρτητα από τις τυχόν άλλες συνέπειες, επιβάλλει στους παραβάτες πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Το πρόστιμο επιβάλλεται πάντοτε μετά από ακρόαση του υπευθύνου.

Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου επιδίδονται στον παραβάτη και συνιστούν εκτελεστό τίτλο βάσει του οποίου συντάσσονται από τη βεβαιούσα Αρχή οι τίτλοι είσπραξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄), που αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Τα παραπάνω ποσά των προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από πρόταση της Επιτροπής.

7.  Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων, η Επιτροπή, ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη προστίμου, μπορεί να τάσσει σύντομη προθεσμία για την άρση της παράβασης, ιδίως όταν η παράβαση οφείλεται σε λόγους αμέλειας ή είναι εντελώς ελαφρά.

8.   Οι επιδόσεις των αποφάσεων της Επιτροπής γίνονται κατόπιν εντολής του Προέδρου της με φροντίδα της Γ.Γ.Α., ισχύουν δε και γι’ αυτές όσα ισχύουν γενικά για τις επιδόσεις του Δημοσίου.

9.  Όλες οι αποφάσεις, εκθέσεις και λοιπές πράξεις της Επιτροπής κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

10.  Δικαίωμα γνώσης των πράξεων της Επιτροπής έχουν, μετά από αίτησή τους, οι οικείες ομοσπονδίες, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, καθώς και οι πανελλήνιοι σύνδεσμοι αμειβόμενων αθλητών, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τους οποίους πρέπει συγκεκριμένα να αναφέρει η Επιτροπή στην απορριπτική της αίτησης απόφασή της.

11. Κάθε δημόσια Αρχή παρέχει τη συνδρομή της στην Επιτροπή και ιδίως στους ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s