Άρθρο 84: Ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή αγώνων

1.   Κάθε αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., έχει το δικαίωμα να επιτρέπει έναντι αμοιβής:

α)Τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική μετάδοση ή την αναμετάδοση, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο, αθλητικών διοργανώσεων, στις οποίες θεωρείται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς γηπεδούχος.

β)Την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των κατά την περίπτωση α΄ αθλητικών διοργανώσεων ή στιγμιοτύπων αυτών, με κάθε μέσο και για οποιονδήποτε υλικό φορέα.

γ)Τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού της αναπαραγωγής κατά την περίπτωση β΄ με μεταβίβαση της κυριότητας, με εκμίσθωση ή με δημόσιο δανεισμό.

Οι ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις των εθνικών ομάδων και των αγώνων κυπέλλου Ελλάδος.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 30 παρ. 1 Ν. 3057/2002)

2.   Κάθε γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, γηπεδούχος Α.Α.Ε., γηπεδούχο Τ.Α.Α. ή αθλητική ομοσπονδία για αγώνες εθνικών ομάδων και κυπέλλου Ελλάδος δικαιούται να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης, με τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς, αποκλειστικών ή μη αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Απαγορεύεται η μεταβίβαση σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν με αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του σωματείου, της Α.Α.Ε., του Τ.Α.Α. ή της ομοσπονδίας. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεσμεύουν το, κατά τους οικείους κανονισμούς, φιλοξενούμενο σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α..

3.  Ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός που αποκτάει δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης ή αναμετάδοσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, υποχρεούται να παρέχει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄), όπως ισχύουν αυτοί κάθε φορά, μαγνητοσκοπημένα ή μαγνητοφωνημένα στιγμιότυπα, κατ’ επιλογή του αιτούντος, διάρκειας μέχρι τριών λεπτών συνολικά, για να χρησιμοποιηθούν στα δελτία ειδήσεων. Η αναμετάδοση των στιγμιότυπων αυτών περιορίζεται για κάθε ημέρα διεξαγωγής αγώνων σε τρεις μεταδόσεις των τριών λεπτών η καθεμία επί του συνολικού ημερήσιου προγράμματος, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ώρας. Σε περίπτωση παραβίασης του προηγούμενου εδαφίου, ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός που ευθύνεται, αποκλείεται από την άσκηση του σχετικού δικαιώματός του για την επόμενη ημέρα διεξαγωγής αγώνων με πράξη του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 30 παρ. 2 Ν. 3057/2002)

4.    Οι γηπεδούχοι (Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή σωματεία) δικαιούνται να μεταβιβάζουν με ειδική έγγραφη άδεια στις ενώσεις, στους επαγγελματικούς συνδέσμους ή στις ομοσπονδίες που ανήκουν τη διαχείριση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1, εφόσον οι τελευταίοι διοργανώνουν κατά περίπτωση το πρωτάθλημα. Η διάρκεια των αδειών αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Αν μεταβιβασθεί η πιο πάνω άδεια, σε επαγγελματικό σύνδεσμο ή ομοσπονδία, οι φορείς αυτοί δεν επιτρέπεται να συνάπτουν συμβάσεις διαχείρισης των δικαιωμάτων με διάρκεια μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών.

5.   Αν έχει συσταθεί στο σωματείο, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, Τ.Α.Α., οι πράξεις διαχείρισης που αναφέρονται στις παρ. 2 έως 4 του παρόντος ασκούνται από την επιτροπή διοίκησης και διαχείρισης του Τ.Α.Α.. Σε κάθε άλλη περίπτωση ασκούνται από το Δ.Σ. του σωματείου.

6. Η άδεια μετάδοσης αθλητικών διοργανώσεων εθνικών ομάδων προτείνεται από τις οικείες ομοσπονδίες κατά προτεραιότητα σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας ελεύθερης λήψης. Αν η πρόταση της οικείας ομοσπονδίας δεν γίνει αποδεκτή από κανένα ιδιωτικό ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό πανελλήνιας εμβέλειας, ελεύθερης ή μη λήψης, η Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση Α.Ε. υποχρεούται να μεταδώσει τον αγώνα, καταβάλλοντας στην ομοσπονδία το σαράντα τοις εκατό (40%) των εσόδων της από τη μετάδοση των διαφημιστικών μηνυμάτων που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, των ημιχρονίων, καθώς και των πέντε πρώτων λεπτών της ώρας (5′) που προηγούνται της έναρξης και ακολουθούν τη λήξη του αγώνα.

7.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Πολιτισμού και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου κάθε έτους, καταρτίζεται κατάλογος διεθνών, εθνικών ή τοπικών αθλητικών εκδηλώσεων μείζονος σημασίας για την ελληνική κοινωνία. Για τις εκδηλώσεις αυτές εξασφαλίζεται στο κοινό η δυνατότητα παρακολούθησής τους από τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης μέσω ολικής ή μερικής ζωντανής κάλυψης ή ολικής ή μερικής αναμετάδοσης.

8.   Από τις αμοιβές που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου τις οποίες λαμβάνουν αθλητικά ποδοσφαιρικά σωματεία ή ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες από την εκμετάλλευση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) λαμβάνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και οι Ενώσεις Α΄και Β΄- Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας αν πρόκειται για αμοιβές των μελών τους, λαμβάνουν ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και δέκα τοις εκατό (10%) αντίστοιχα. Από τις αντίστοιχες με τις ανωτέρω αμοιβές που λαμβάνουν αθλητικά σωματεία καλαθοσφαίρισης ή καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή ΤΑΚ, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) λαμβάνει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε., αν πρόκειται για αμοιβές Κ.Α.Ε. των οποίων οι ομάδες συμμετέχουν στην Α1 κατηγορία καλαθοσφαίρισης, λαμβάνει ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%). (Βλ. επίσης και άρθρο 33  Ν.2800/2000, ΦΕΚ 41/Α/2000, καθώς και άρθρο 10 παρ.6 Ν.3103/2003, ΦΕΚ 23/Α/2003 περί καταβολής ποσοστού 10% από τις άνω αναφερόμενες αμοιβές στο ταμείο αστυνομικών και πυροσβεστικών υπαλλήλων (77)).

Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καταβάλλονται από το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό απευθείας στους λοιπούς δικαιούχους (Ε.Π.Ο.,Ε.Π.Α.Ε., Ε.Ο.Κ., Ε.Σ.Α.Κ.Ε.), ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τα σωματεία ή Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., και σε αντιστοιχία με καθεμία από τις καταβολές. Σε περίπτωση μη καταβολής των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο, η οικεία διοργανώτρια αρχή μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού στους χώρους διεξαγωγής των αγώνων.

Όλες οι συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διενεργούνται σε καθέναν από τους ανωτέρω δικαιούχους αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή δίγραμμες επιταγές. Κάθε είδους αντέγγραφα είναι απολύτως άκυρα.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 30 παρ. 3 Ν. 3057/2002 και το άρθρο 12 παρ.5 Ν.3479/2006)

9.    Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πλην της παραγράφου 8, ανατρέχει από 4.1.1999.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s