Άρθρο 51: Οικονομικό έτος – Προϋπολογισμός – Ισολογισμός – Απολογισμός αθλητικών φορέων

1.   Τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις του άρθρου 10 και οι ομοσπονδίες του παρόντος νόμου υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε οικονομικό έτος προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισής τους. Με κοινές αποφάσεις (ΚΥΑ 4390/2000, ΦΕΚ 237/Β/2000) (59) του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται ο τύπος και τα στοιχεία, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η  Ιανουαρίου και λήγει την 31η  Δεκεμβρίου.

2.   Οι προϋπολογισμοί των σωματείων καταρτίζονται έως την 30η  Σεπτεμβρίου.

3.   Οι προϋπολογισμοί των αθλητικών ενώσεων υποβάλλονται για έγκριση στις οικείες ομοσπονδίες έως την 30η  Σεπτεμβρίου και των ομοσπονδιών στη Γ.Γ.Α. έως την 31η  Οκτωβρίου κάθε έτους.

4. Οι προϋπολογισμοί των αθλητικών ενώσεων καταρτίζονται έως την 30η  Σεπτεμβρίου και των ομοσπονδιών έως την 31η  Οκτωβρίου κάθε έτους. Η έγκριση των προϋπολογισμών περιλαμβάνει και το δικαίωμα της μεταρρύθμισης, εφόσον η αθλητική ένωση ή η ομοσπονδία δεν συμφωνεί με τις υποδείξεις ή τις παρατηρήσεις των αρμόδιων για έγκριση των προϋπολογισμών οργάνων. Ειδικότερα οι προϋπολογισμοί των Ομοσπονδιών συνοδεύονται από οικονομικό προγραμματισμό για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης, στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού και από έκθεση στην οποία αναφέρονται παρατηρήσεις και συμπεράσματα, σχετικά με την πορεία των αθλημάτων τους κατά την προηγούμενη περίοδο και την προοπτική ανάπτυξής τους το επόμενο έτος. Ο οικονομικός αυτός προγραμματισμός και η έκθεση αξιολογούνται από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Γ.Γ.Α., στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού, για τη διαμόρφωση του οριστικού περιεχομένου του οικονομικού προγραμματισμού των αθλημάτων.

5. Η Γ.Γ.Α. ανακοινώνει ως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους το ύψος των επιχορηγήσεων των ομοσπονδιών, οι οποίες κατόπιν προβαίνουν σε κατανομή στα σωματεία και στις ενώσεις της αρμοδιότητάς τους.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού αθλητικής ένωσης και ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια του έτους επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου και έγκριση του αρμόδιου οργάνου. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πέρα από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού καταλογίζονται εις ολόκληρον σε βάρος των υπεύθυνων οργάνων που ενέκριναν την πραγματοποίησή τους. Ο καταλογισμός γίνεται υπέρ του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. από το Διευθυντή Οικονομικού της Γ.Γ.Α.. που έχει τις αρμοδιότητες επιθεωρητή δημοσίων υπολόγων του Υπουργείου Οικονομικών. Η είσπραξη και η απόδοση των καταλογιζόμενων ποσών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

7.  Τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε έτος και ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Με απόφαση (ΥΑ……) του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται ο τύπος, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον ειδικό αυτό απολογισμό, καθώς και ο χρόνος κατάρτισης και υποβολής του. Ο απολογισμός αυτός εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο του απολογισμού της παραγράφου 1 του παρόντος. Ο ειδικός απολογισμός υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που οφείλει να το διενεργήσει μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Με τον ειδικό αυτό απολογισμό συνυποβάλλονται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της παραγράφου 1 του παρόντος. Αν από τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου διαπιστώνονται παραβάσεις, η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνει στις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την αναζήτηση και τον καταλογισμό τυχόν ευθυνών και εισηγείται αρμοδίως την περικοπή ή τη διακοπή της κρατικής επιχορήγησης ή τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Σωματεία που λαμβάνουν συνολική ετήσια επιχορήγηση, τακτική και έκτακτη, μικρότερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών μπορούν, αντί απολογισμού. να υποβάλλουν δια των νομίμων εκπροσώπων τους υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το ποσό της επιχορήγησης διατέθηκε για αθλητικούς σκοπούς για τους οποίους επιχορηγήθηκε.

8.  Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος απολογισμός και ο ισολογισμός των αθλητικών ενώσεων καταρτίζονται και υποβάλλονται για έλεγχο στις οικείες ομοσπονδίες και των ομοσπονδιών στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α. ως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους. Ειδικότερα οι ισολογισμοί των ομοσπονδιών δημοσιεύονται πριν από την υποβολή τους στη Γ.Γ.Α. σε μία ημερήσια αθλητική εφημερίδα. Η παράλειψη των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου συνεπάγεται την αναστολή καταβολής των επιχορηγήσεων για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη αυτή.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 77 παρ. 2 Ν. 3057/2002)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s