Άρθρο 52: Οικονομική εποπτεία

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού συγκροτείται και λειτουργεί στη ΓΓΑ Ελεγκτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από είκοσι δύο (22) μέλη με διετή θητεία. Στη σύνθεση του οργάνου μετέχουν μέχρι 16 μόνιμοι υπάλληλοι της ΓΓΑ, συμπληρουμένης της συνθέσεως από μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Όλα τα ανωτέρω μέλη του Συμβουλίου είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με ειδικές γνώσεις, ιδίως οικονομικής, νομικής, τεχνικής και αθλητικής κατεύθυνσης. Τα μέλη του Ελεγκτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικών φορέων, σωματείων, ενώσεων ή ομοσπονδιών.

 (Τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 παρ. 1  Ν. 2858/2000, 77 παρ. 4 Ν. 3057/2002, 26 Ν. 3262/2004 και ήδη ως άνω με το άρθρο 18 παρ. 15 Ν. 3708/2008)

2.   Έργο του Ελεγκτικού Συμβουλίου είναι κυρίως:

α) η διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και ελέγχου κάθε άλλου στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο του νόμου αυτού ή των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των ενώσεων και των ομοσπονδιών, καθώς και των άλλων επιχορηγούμενων φορέων,

β) η διαπίστωση της τήρησης από τα σωματεία, τις ενώσεις και τις ομοσπονδίες των διατάξεων των νόμων, των διαταγμάτων, των υπουργικών αποφάσεων, των κανονισμών που αφορούν διαχειριστικούς και λογιστικούς κανόνες, οι οποίοι επιβάλλονται από το νόμο αυτόν και από άλλες διατάξεις,

γ) η γνωμοδότηση για περικοπή της επιχορήγησης, εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις.

δ) (Διαγράφηκε με το άρθρο 77 παρ. 3 Ν. 3057/2002)

3.  Όλοι οι αθλητικοί φορείς του παρόντος νόμου υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση για έλεγχο των λογιστικών βιβλίων, των παραστατικών εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου, το οποίο θα ζητηθεί από το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης της διενέργειας ελέγχου, η οποία διαπιστώνεται με έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Πολιτισμού με απόφασή του, που εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αναστέλλει την καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης προς το συγκεκριμένο αθλητικό φορέα για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής, το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών. Για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το έργο του Ελεγκτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αφορά μόνον στα ποσά των επιχορηγήσεων που εδόθησαν σε αυτήν από δημόσιους φορείς.

Ο λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος για τους ίδιους πόρους της Ε.Π.Ο. διενεργείται από αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο ή σώμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που επιλέγεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο ή άλλου, σύμφωνα με το καταστατικό της, οργάνου.

4.   Ο έλεγχος διενεργείται τακτικά, μία φορά το χρόνο και έκτακτα, οποτεδήποτε, με εντολή του Υπουργού Πολιτισμού.

(Τροποποιήθηκαν ως άνω με το άρθρο 77 παρ. 5 Ν. 3057/2002)

5.  Για τον έλεγχο που διενεργήθηκε, συντάσσεται ειδική έκθεση, της οποίας αντίγραφο υποβάλλεται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και κοινοποιείται κατά περίπτωση στον οικείο αθλητικό φορέα. Το Ελεγκτικό Συμβούλιο, σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων για τις οποίες συντρέχουν λόγοι καταλογισμού, οφείλει να κοινοποιεί τις σχετικές εκθέσεις του και στο Διευθυντή Οικονομικού της Γ.Γ.Α..

(Το τελευταίο εδάφιο διαγράφηκε με το άρθρο 77 παρ. 3 Ν. 3057/2002)

6.  Το Ελεγκτικό Συμβούλιο, αν διαπιστωθεί παράβαση, έχει υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεσή του τις κατά την κρίση του ενδεικνυόμενες ενέργειες για τις τυχόν διοικητικές, διαχειριστικές και ποινικές ευθύνες του ελεγχόμενου φορέα ή των μελών των οργάνων διοίκησής του.

Ο Υπουργός Πολιτισμού έχει την υποχρέωση, μέσα σε ένα μήνα, να διαβιβάσει την έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου στον αρμόδιο εισαγγελέα, εφόσον πιθανολογούνται ποινικές παραβάσεις.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 77 παρ. 6 Ν. 3057/2002)

7.  Με απόφαση (ΥΑ 10942/2003, ΦΕΚ 437/Β/2003) (60) του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός του Ελεγκτικού Συμβουλίου και καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων.

8.  Η Γ.Γ.Α. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού μετά από αίτημα του προέδρου του Ελεγκτικού Συμβουλίου, διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την υποστήριξη του έργου του Ελεγκτικού Συμβουλίου και της διενέργειας των ελέγχων. Επίσης διαθέτει χώρο για τη στέγαση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε αναλώσιμο ή πάγιο στοιχείο που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του. Η αποζημίωση του προέδρου, των μελών και του γραμματέα καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Ο γραμματέας εργασιών του Ελεγκτικού Συμβουλίου ορίζεται από τη Γ.Γ.Α. και είναι μόνιμος υπάλληλος. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συμβουλίου βαρύνουν τη Γ.Γ.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 49 και 53 παρ. 5 τελευταίο εδάφιο του παρόντος νόμου.

(Προστέθηκαν ως άνω με το άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 2858/2000)

9.  Σε δίκες κατά μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου που διώκονται γιατί ενήργησαν στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, μπορεί, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, να παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Πολιτισμού ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

(Προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 77 παρ. 7 Ν. 3057/2002)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s