Άρθρο 56Β: Δημοτικοί χώροι άθλησης (άρθρα 78 παρ. 5 Ν. 3057/2002 και 23 Ν. 4049/2012)

(Οι άνω διάταξεις παρατίθενται στη θέση αυτή ως άρθρο 56Β με ευθύνη του συγγραφέα για την πληρότητα της έκδοσης)

1. Στο τέλος του άρθρου 26 Α του Π.Δ. 410/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α΄) (71), προστίθεται παράγραφος 7 που έχει ως εξής:

«7. Mε κοινή απόφαση  των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού όσα γυμναστήρια λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύονται από την Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 423/1976 (ΦΕΚ 223 Α΄) και δεν κατατάχθηκαν σε κατηγορίες Εθνικής, Περιφερειακής, Νομαρχιακής ή Κοινοτικής σημασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 (ΚΥΑ 19750/1998, ΦΕΚ 1042/Β/1998) (72) του παρόντος, χαρακτηρίζονται ως Δημοτικής σημασίας και υπάγονται στην εποπτεία των Δήμων, στη Διοικητική Περιφέρεια των οποίων λειτουργούν.

Όπου στο παρόν άρθρο ορίζονται χρονικές προθεσμίες, αυτές αρχίζουν από τη δημοσίευση της          απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά επί των γυμναστηρίων της παραγράφου αυτής ισχύουν τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Όσα γυμναστήρια έχουν χαρακτηρισθεί ως Δημοτικής σημασίας και εμπίπτουν στα διοικητικά όρια περισσότερων του ενός Δήμων, υπάγονται εφεξής στην εποπτεία του Δήμου στα διοικητικά όρια του οποίου εμπίπτει το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης του γυμναστηρίου. Το τελευταίο εδάφιο εφαρμόζεται και για τα γυμναστήρια τα οποία θα χαρακτηρισθούν ως Δημοτικής σημασίας με την παραπάνω απόφαση.»

2.  Άρθρο 23: Όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση κατά κυριότητα ή χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων προς Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη του κυρίου των κατωτέρω αναφερόμενων ακινήτων εγκαταστάσεων, που παρέχεται με απόφαση του οικείου κατά περίπτωση οργάνου, δύναται να μεταβιβαστεί αιτία δωρεάς η κυριότητα ή να παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγματος η χρήση ολόκληρων ή τμημάτων εδαφικών εκτάσεων μετά των εντός αυτών κειμένων κτηριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα, προς τους δήμους και τις περιφέρειες, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας. Κάθε μεταβίβαση κυριότητας ή παραχώρηση χρήσεως των εγκαταστάσεων που περιγράφονται ανωτέρω τελείυπό τις ακόλουθες σωρευτικώς προϋποθέσεις: α) να διατηρείται εσαεί η αθλητική χρήση των παραχωρούμενων κατά κυριότητα ή χρήση εγκαταστάσεων και β) το συνολικό κόστος τυχόν εργασιών για την ανέγερση ή κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ή την τέλεση εργασιών επισκευής, ανακαίνισης, επέκτασης ή βελτίωσης των υφιστάμενων, καθώς και το σύνολο των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών να καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τον δικαιούχο της παραχώρησης δήμο ή περιφέρεια. Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση διενεργείται υπό τον όρο του αμεταβίβαστου σε τρίτους.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s