Άρθρο 68: Μετοχικό κεφάλαιο

1.   Το ύψος του κεφαλαίου των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών ορίζεται από τη γενική συνέλευση των μελών του αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του παρόντος νόμου και δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο του ελαχίστου ορίου, το οποίο ορίζεται από τις ειδικές διατάξεις του παρόντος νόμου και από το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 63 του παρόντος νόμου. Οι μετοχές στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο των Α.Α.Ε. είναι ονομαστικές και έχουν ίση αξία, η οποία ορίζεται στο καταστατικό της κάθε εταιρείας και η οποία δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κατά μετοχή.

2.   Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύστασή της, με μόνη εξαίρεση το προβλεπόμενο στο άρθρο 71 παρ. 1 του παρόντος νόμου ποσοστό, καταβάλλεται σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στις παραγράφους 3 έως και 7 του παρόντος άρθρου. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα , η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ανάληψη ποσού μέχρι την καταβολή του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη κάλυψης και μετά από δημόσια εγγραφή του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου και παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας που έχει ορισθεί, τα ποσά επιστρέφονται στους καταθέτες με μέριμνα της προσωρινής επιτροπής.

3.   Για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση της  εταιρείας, με την επιφύλαξη των περιορισμών που τίθενται στο επόμενο άρθρο, για την απόκτηση μετοχών, σειρά προτεραιότητας έχουν τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα ή ομάδα αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 61 παρ. 1 του παρόντος νόμου, οι συμβάσεις των οποίων είναι σε ισχύ κατά το χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μελών του σωματείου για τη μετατροπή του Τ.Α.Α. σε Α.Α.Ε. Εφόσον αυτά δεν υπάρχουν ή δεν το ασκήσουν ή εφόσον δεν υπάρχει Τ.Α.Α., σειρά προτεραιότητας έχουν τα μέλη του ιδρυτικού της εταιρείας σωματείου.

4.   Η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε., η οποία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 64 του παρόντος νόμου, υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την απόφαση της Γ.Σ., να καλέσει με έγγραφη πρόσκληση τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή την ομάδα αυτών, με τα οποία το ιδρυτικό σωματείο έχει καταρτίσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 61 του παρόντος νόμου σύμβαση, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα, που τους παρέχεται κατά τα ανωτέρω και που δικαιούνται να το ασκήσουν μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την περιέλευση σε αυτά της έγγραφης πρόσκλησης, καταβάλλοντας ταυτόχρονα ολοσχερώς σε μετρητά την αξία των μετοχών τις οποίες επιθυμεί να αναλάβει καθένα από αυτά.

5.  Σε περίπτωση κατά την οποία τα παραπάνω πρόσωπα δεν ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει το παραπάνω δικαίωμα, η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε. υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας, να καλέσει με πρόσκληση τα μέλη του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμά τους για το σύνολο ή το εναπομείναν μέρος του μετοχικού κεφαλαίου σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, δηλώνοντας τον αριθμό των μετοχών, καταβάλλοντας ταυτόχρονα ολοσχερώς σε μετρητά την αξία των μετοχών τις οποίες επιθυμεί να αναλάβει καθένα από αυτά. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και, κατά την κρίση της προσωρινής επιτροπής, έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, οι οποίες επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957 (ΦΕΚ 184 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει, και σε μια τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή της έδρας του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, εφόσον η έδρα του είναι εκτός του Νομού Αττικής. Σε περίπτωση υπερκάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου από τα μέλη του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, οι μετοχές διανέμονται στα μέλη που εγγράφηκαν ανάλογα με το ποσό που κατέβαλε καθένα από αυτά, το δε πλεονάζον κεφάλαιο επιστρέφεται στα μέλη που το κατέβαλαν.

6.   Εάν και τα μέλη του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου δεν ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει το παραπάνω δικαίωμα, η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε. υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας, να απευθυνθεί προς το κοινό για την κάλυψη με δημόσια εγγραφή του υπολειπόμενου μέρους του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή ολοσχερώς σε μετρητά της αξίας των μετοχών. Η προθεσμία για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου στην περίπτωση αυτήν είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 5 εδάφιο β’ του παρόντος. Για τη με δημόσια εγγραφή κάλυψη κατά τα ανωτέρω του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δεν υπάρχει υποχρέωση εισαγωγής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

7.  Εάν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, παραμείνει ακάλυπτο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο υποχρεούται να το αναλάβει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών ολοσχερώς σε μετρητά. Η υποχρέωση ανάληψης από το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο του ακάλυπτου μέρους του μετοχικού κεφαλαίου τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της Α.Α.Ε. και άλλα αθλητικά τμήματα και ισχύει μόνο στην περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί το ελάχιστο κεφάλαιο το οποίο προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος, διαφορετικά ακολουθεί, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από τη λήξη της αναφερόμενης στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 δεκαπενθήμερης προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, η σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Α.Α.Ε. για την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας και την προσαρμογή του στο ύψος του ποσού που πραγματικά καταβλήθηκε.

8.   Εάν το σωματείο δεν έχει συμβληθεί με φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα αυτών κατά τη διαδικασία του άρθρου 61 του παρόντος νόμου ή δεν υφίσταται Τ.Α.Α., το πρώτο στάδιο της παραπάνω διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος παραλείπεται.

9.   Σε περίπτωση κατά την οποία η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε. δεν τηρήσει την πιο πάνω διαδικασία και τις προβλεπόμενες προθεσμίες, η ομάδα της εταιρείας αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το Δ.Σ. του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό σχετικής έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 16 Ν. 3057/2002)

10.  Οι μετοχές που αποκτώνται με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από το συνδεόμενο με τη σύμβαση του άρθρου 61 του παρόντος νόμου φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα αυτών, καθώς και από τα μέλη του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, είναι αμεταβίβαστες για μια τριετία.

11.   Η ίδρυση Α.Α.Ε. συντελείται υποχρεωτικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος.

12.  Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

13.  Οι Α.Α.Ε. μπορούν να αυξήσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση οποιαδήποτε οφειλής τους προς μετόχους ή τρίτους, πάντοτε ύστερα από σύμφωνη γνώμη αυτών. Προς τούτο απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Α.Α.Ε., που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. Οι εκδιδόμενες μετοχές χορηγούνται στους δικαιούχους των κεφαλαιοποιούμενων οφειλών. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του παρόντος ισχύει αναλόγως.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s