Άρθρο 30: Οργάνωση υπηρεσιών ομοσπονδίας – Αποδοχές προσωπικού

1. Με κανονισμό που ψηφίζει το Δ.Σ. της ομοσπονδίας και εγκρίνει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός ρυθμίζονται όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής και των ενώσεών της, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους. Ειδικότερα στον κανονισμό προβλέπονται οι οργανικές μονάδες, η διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο, η ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα κάθε θέσης. Ο συνολικός αριθμός των συνιστώμενων θέσεων, προκειμένου περί ομοσπονδιών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις πέντε (5), εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) έως τριάντα (30) σωματεία, τις δέκα (10), εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία, τις δεκαπέντε (15), εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία και τις είκοσι (20), εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) και άνω σωματεία ο συνολικός αριθμός των συνιστώμενων θέσεων, προκειμένου περί ενώσεων, είναι τρεις (3) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της δέκα (10) έως τριάντα (30) σωματεία, έξι (6) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία, οκτώ (8) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία και δέκα (10) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) και άνω σωματεία. Οι ανωτέρω οργανικές θέσεις είναι ενιαίες για κάθε ομοσπονδία και το σύνολο των ενώσεων που υπάγονται σε αυτήν. Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού εκτός οργανικών θέσεων. Η υποχρέωση υποβολής προς έγκριση του παραπάνω κανονισμού από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό δεν υφίσταται στην περίπτωση κατά την οποία η ομοσπονδία χρηματοδοτείται από τη Γ.Γ.Α. ή από εποπτευόμενους από αυτή φορείς σε ποσοστό μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών εσόδων της.

2. Οι αποδοχές του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθορίζονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει για την κατάταξη του προσωπικού που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στα οικεία μισθολογικά κλιμάκια, υπολογίζεται όλος ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που έχει αναγνωρισθεί για τον καθορισμό των αποδοχών του, ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τυχόν επιπλέον διαφορά που θα προκύψει, αν οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος καταβαλλόμενες αποδοχές στο προσωπικό αυτό είναι μεγαλύτερες, διατηρείται και καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά μέχρι την κάλυψή της, από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό των ομοσπονδιών οι οποίες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού είχαν εγκεκριμένους κανονισμούς προσωπικού ή οι αποδοχές του προσωπικού τους ρυθμίζονταν από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

(Προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 74 παρ. 7 Ν. 3057/2002)

3. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών, με εξαίρεση τους ειδικούς συνεργάτες, τους προπονητές, τους γυμναστές, τους τεχνικούς συμβούλους, τους φυσιοθεραπευτές, τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, τους δικηγόρους, τους επιστημονικούς και  συντονιστές συνεργάτες, τους φροντιστές, τους δημοσιογράφους και τους συμβούλους δημοσίων σχέσεων, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως εκάστοτε ισχύουν.

4. Ο συνολικός αριθμός των συνιστώμενων θέσεων στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20).

(Προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 78 παρ. 7γ Ν. 3057/2002)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s