Άρθρο 34: Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές (Αντικαταστάθηκε ως κατωτέρω με το άρθρο 18 παρ. 8 Ν. 3708/2008)

1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος είναι:

α) η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες,

β) η κατάκτηση 1ης έως 6ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της συμμετοχής στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον χώρες και ταυτόχρονη συμμετοχή αθλητών από δέκα (10) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση,

γ) η κατάκτηση 1ης έως 6ης νίκης σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες υπό την απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον χώρες και ταυτόχρονη συμμετοχή αθλητών από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα όπου σημειώθηκε η διάκριση,

δ) η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης  σε Μεσογειακούς Αγώνες,

ε) η κατάκτηση 1ης έως 3ης  νίκης σε Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών-γυναικών και 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων,

στ) Η κατάκτηση 1ης νίκης σε Πανελλήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς Αγώνες,

ζ) η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών-γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

3. Οι αθλητές που σημειώνουν τις διακρίσεις των παραγράφων 2 και 9 του παρόντος εγγράφονται σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων αυτών, η οποία καθορίζεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με απόφαση (ΥΑ…) του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου και όλα όσα αφορούν την εγγραφή αθλητών στον πίνακα αυτό.

4.  Σε αθλητές που κατακτούν 1η έως και 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, σε Παγκόσμιους και σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών- γυναικών, καθώς και σε όσους επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή ευρωπαϊκή επίδοση της κατηγορίας ανδρών – γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται οικονομική επιβράβευση, το ύψος της οποίας για κάθε διάκριση καθορίζεται με απόφαση (ΥΑ…) του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών πριν από την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων και ισχύει για τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης.

5. Στους αθλητές των ομαδικών αθλημάτων πλην του beach volley και στους αθλητές των σκυταλοδρομιών η οικονομική επιβράβευση είναι ίση με το 60% της αντίστοιχης ατομικού αθλήματος ή ατομικού αγωνίσματος επί τον αριθμό όσων δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες και επιμερίζεται στους αθλητές που πήραν  μέρος  σε  αυτούς,  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  από  τον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

6. Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες από μία διακρίσεις μέσα στο   ίδιο   ημερολογιακό   έτος  χορηγείται   η   οικονομική   επιβράβευση   της μεγαλύτερης διάκρισης προσαυξημένη με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της οικονομικής επιβράβευσης που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις άλλες διακρίσεις.

7. Οι   οικονομικές   επιβραβεύσεις   που   αναφέρονται   στις   προηγούμενες παραγράφους χορηγούνται σε κάθε αθλητή με κοινή απόφαση (ΚΥΑ…) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.  Η  απόφαση αυτή  εκδίδεται  εντός  του πρώτου διμήνου κάθε έτους και αφορά τις διακρίσεις του προηγούμενου έτους. (βλ. και σημ. 4 ως προς την φορολόγηση).

8. Παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, μετά από προσαύξηση του συνόλου των μορίων ως ακολούθως:

1)  Για 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες παρέχεται   50%   προσαύξηση   για   εισαγωγή   στα   ΤΕΦΑΑ   και   20% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

2) Για 4η έως 8η  νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες παρέχεται 40% προσαύξηση  για  εισαγωγή  στα  ΤΕΦΑΑ  και   20%  για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

3) Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, κατά τα   οριζόμενα   στην   παράγραφο   2   του   παρόντος,   παρέχεται   40% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

4) Για 4η έως 6η  νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, κατά τα   οριζόμενα   στην   παράγραφο   2   του   παρόντος,   παρέχεται   30% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

5) Για 1η έως 3η νίκη σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών-γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος, παρέχεται 35% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

6) Για 4η έως 6η νίκη σε  Ευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών-γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

7) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 15% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

8) α. Για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών-γυναικών παρέχεται 15% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

β. Για 2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών-γυναικών παρέχεται 14% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

γ. Για 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών-γυναικών παρέχεται 13% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση διάκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών-γυναικών είναι η συμμετοχή στους αγώνες δεκαέξι (16) τουλάχιστον σωματείων ή όπου υπάρχουν όρια πρόκρισης η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον σωματείων, καθώς και η διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

9) α. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων,  παίδων-κορασίδων παρέχεται 35% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

β. Για 4η έως 6η  νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 15% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

γ. Για 1η έως 3η νίκη σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 18% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

δ. Για 4η έως 6η νίκη σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 15% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις των υποπεριπτώσεων α΄ έως και δ΄ της παρούσης περίπτωσης αφορούν αθλήματα ή αγωνίσματα που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες κατά του παρόντα νόμου ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις είναι να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις της κατηγορίας ανδρών-γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

10) α. Για  1η  Πανελλήνια  νίκη  σε  αγώνες  κατηγορίας  νέων  ανδρών – γυναικών,   εφήβων-νεανίδων   και   παίδων-κορασίδων   παρέχεται   20% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

β. Για 2η Πανελλήνια νίκη σε αγώνες κατηγορίας νέων ανδρών – γυναικών, εφήβων – νεανίδων και παίδων – κορασίδων παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή σα ΤΕΦΑΑ και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

γ. Για 3η Πανελλήνια νίκη σε αγώνες κατηγορίας νέων ανδρών – γυναικών, εφήβων – νεανίδων και παίδων – κορασίδων παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή σα ΤΕΦΑΑ και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Απαραίτητη προϋπόθεση  για να αναγνωριστούν οι διακρίσεις των υποπεριπτώσεων α, β και γ της παρούσης περιπτώσεως είναι να ισχύουν για τη διοργάνωση όπου επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών-γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της παρούσας παραγράφου.

11) Για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 15% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή  ή τμήμα ΑΕΙ  ή ΤΕΙ,  υπό την προϋπόθεση ότι  ισχύουν για τη διοργάνωσή του επιτεύχθηκε η επιτυχία οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους  Πανελλήνιους  Αγώνες  ανδρών-γυναικών,   κατά  τα  οριζόμενα  στην περίπτωση 8 της παρούσας παραγράφου.

  Επιπλέον, για την αναγνώριση διάκρισης σε Πανελλήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς Αγώνες πρέπει να πληρούνται και οι εξής ειδικότερες προϋποθέσεις:

α) Σε ομαδικά αθλήματα ο μαθητής-αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή στο 50% και άνω των αγώνων της διοργάνωσης.

β) Δεν αναγνωρίζεται διάκριση η οποία σημειώνεται από μαθητή-αθλητή, ο οποίος μετεγγράφεται είτε από ένα Λύκειο της ημεδαπής σε άλλο είτε σε Λύκειο της ημεδαπής από Λύκειο της αλλοδαπής. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει, όταν αφορά μαθητή-αθλητή που ήταν μόνιμος κάτοικος αλλοδαπής και για πρώτη φορά μετεγράφεται σε Λύκειο της ημεδαπής ή σε μαθητή-αθλητή που ο ασκών την επιμέλεια του εγκαθίσταται λόγω αποδεδειγμένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων σε άλλη περιοχή.

Σε περίπτωση που μαθητής-αθλητής σημειώσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση και σε μαθητικούς-σχολικούς αγώνες και σε πανελλήνιους αγώνες τότε τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ προσαυξάνονται κατά ποσοστό 1%.

11Α) Για δεύτερη νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς Αγώνες παρέχεται προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι..

Για τρίτη νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς Αγώνες παρέχεται προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι..

Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στην περίπτωση 11 της παραγράφου αυτής, καθώς και τα οριζόμενα στα τέσσερα τελευταία εδάφια της περίπτωσης 12 της ίδιας παραγράφου.

(Προστέθηκε με το άρθρο 45 παρ.Γ1 Ν. 3773/2009 με ισχύ από 8.10.2008 και εφεξής).

12) Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή ή Πανελλήνια επίδοση κατηγορίας ανδρών-γυναικών ή νέων ανδρών-γυναικών ή εφήβων-νεανίδων ή παίδων-κορασίδων λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

Όλοι οι αθλητές που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 12 της παρούσας παραγράφου εισάγονται στα ΤΕΦΑΑ σε ποσοστό 10% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα ΤΕΦΑΑ και σε ποσοστό 1% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Οι αθλητές που εισάγονται στα ΤΕΦΑΑ κατά τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος, στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως και 11 της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

9. Αθλητές που κατακτούν την 1η έως και την 3η  νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες αθλητικού αντικειμένου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού. Οι ενδιαφερόμενοι διορίζονται σε κενές θέσεις των φορέων του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα. Με κοινή απόφαση (ΚΥΑ 27746/1999, ΦΕΚ 2119/Β/1999) (30) του Υπουργού   Εσωτερικών,   Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και  του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά το διορισμό. Ο διορισμός γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό των αθλητών, πέραν των όσων αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, είναι να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για διορισμό. Για το σκοπό αυτό, μαζί με τη σχετική αίτηση για το διορισμό και τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας ως και σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας. Η προθεσμία για να ασκήσουν οι αθλητές το δικαίωμα που τους παρέχεται με την παράγραφο αυτή ορίζεται (1) έτος από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί εκ των υστέρων η ανακρίβεια των όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση,  ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισμός τους, επιφυλασσομένης της ποινικής και αστικής ευθύνης τους για την υποβολή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης.

Αθλητές με αναπηρίες επιτρέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, να διορίζονται και σε συνιστώμενες προσωρινά θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού. Οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες που υπηρετούν στην ΓΓΑ και τους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού κατατάσσονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους με τριακονταπενταετή υπηρεσία στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Δικαίωμα διορισμού κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου δικαιούνται και αθλητές που εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ετών σημειώνουν πέντε τουλάχιστον από τις ακόλουθες αγωνιστικές διακρίσεις:

– 4η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες

– 1η έως 6η νίκη σε παγκόσμιους αγώνες ανδρών γυναικών

1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκούς αγώνες ανδρών γυναικών.

(Προστίθεται στη θέση αυτή με ευθύνη του συγγραφέα  το εκ παραδρομής τεθέν ως εδάφιο 2 στο άρθρο 18 παρ. 9 Ν. 3708/2008)

10. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 έως και 9 του παρόντος άρθρου ισχύουν περαιτέρω οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.

β) Ως Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο πρωτάθλημα θεωρούνται μία και μόνο εθνικού ή ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, που ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα ή αγώνισμα. Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα Πανελλήνια πρωταθλήματα σε κάθε κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη μόνο το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι Πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία. Για την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου αυτού, η οικεία αθλητική ομοσπονδία οφείλει να ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Ως Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα, λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία ομοσπονδία.

γ) Στα ατομικά αθλήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη. Ως ατομικά αθλήματα νοούνται και τα ομαδικά αγωνίσματα αυτών. Οι αναφερόμενες διακρίσεις, πλην των Ολυμπιακών, Παγκοσμίων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, πρέπει να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής υποβάλλει αίτηση εισαγωγής,

 δ) Οι αθλητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. (Ο αριθμός 9 διορθώθηκε στο ορθόν με τον αριθμό 8 με το άρθρο 17 παρ. 2 Ν.3748/2009)

11.  Αν ο αριθμός των ενδιαφερόμενων αθλητών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό  εκείνων  που   δικαιούνται   τις  παροχές,   τα   ευεργετήματα   και   τις διευκολύνσεις του παρόντος άρθρου, η σειρά προτεραιότητας διαμορφώνεται με τα εξής κριτήρια:

α)  διάκριση  σε  άθλημα   ή  αγώνισμα  που  περιλαμβάνεται  στο  επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων,

β) νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος,

γ) σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,

δ) βαθμός του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.

12. Αθλητές ή αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αθλήματος που κατέκτησαν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τυγχάνουν και του ευεργετήματος της απονομής χρυσού μεταλλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

13. Αθλητές ή αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αθλήματος που κατέκτησαν τέταρτη, πέμπτη ή έκτη νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τυγχάνουν και  του ευεργετήματος της απονομής δημοσίου  επαίνου  μετά διπλώματος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στα άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ), τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί αθλητές από την ειδική επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, πλην των διατάξεων της παραγράφου 9 κατά το μέρος που αφορούν τα ΤΕΦΑΑ και τα λοιπά τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία, λόγω της φύσης της επιστήμης, είναι δυσχερής για τα άτομα αυτά η παρακολούθηση, σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος.

Ειδικά στους αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 4η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών-γυναικών ή 1η έως 6ή νίκη σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών-γυναικών χορηγούνται όλες οι παροχές που λαμβάνουν οι αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας. (Ως προς τα προνόμια των ΑμεΑ βλ. επίσης άρθρο 27 παρ. 28 Ν. 2166/1993, ΦΕΚ 137/Α/1993) (28).

15. Δεν επιτρέπεται χορήγηση δημόσιας υποτροφίας σε πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Υποτροφία που τυχόν χορηγήθηκε στα πρόσωπα αυτά διακόπτεται.

16. Για την εκπλήρωση των σκοπών του Παγκόσμιου Συλλόγου Ολυμπιονικών καθιερώνεται και ως έσοδό του επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. σε ετήσια βάση, κατ’  ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου που ισχύουν για τις αθλητικές ομοσπονδίες.

17. Για την εφαρμογή του παρόντος:

α. Η διάκριση των αθλητών στις κατηγορίες (ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών -γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παίδων – κορασίδων) γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος. Με απόφαση (Υ.Α….) του Υπουργού Πολιτισμού ορίζονται τα ανώτερα ή και κατώτερα όρια ηλικίας για κάθε κατηγορία, ανά άθλημα.

β. Ως αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή ομαδικά αθλήματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων νοούνται όσα διεξάγονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

18. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων,  με απόφαση (ΥΑ 8905/2004, ΦΕΚ 437/Β/2004) (29) του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να παρέχεται οικονομική επιβράβευση σε πρόσωπα τα οποία έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ή υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, εφόσον είναι αθλητές αθλητικών σωματείων, αναγνωρισμένων κατά τις διατάξεις του παρόντος και έχουν πετύχει εξαιρετικές πανευρωπαϊκές  ή παγκόσμιες  διακρίσεις  σε  αγώνες  που   διοργανώνουν αντίστοιχες  διεθνείς ομοσπονδίες, καθώς και σε κωφούς αθλητές, που σημειώνουν διακρίσεις σε αθλήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αγώνων της Διεθνούς Επιτροπής  Αθλητών  Κωφών (C.I.S.S.). Με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ως άνω οικονομικής επιβράβευσης, το ύψος αυτής, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, με βάση το είδος του αθλήματος, την καταβληθείσα προσπάθεια και τον αριθμό των συμμετοχών.

Η Διεθνής Επιτροπή Αθλητών Κωφών (C.I.S.S.) μετονομάζεται σε Διεθνή Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (C.I.S.S.). Οι οικονομικές επιβραβεύσεις που προβλέπονται για τους αθλητές με αναπηρίες ισχύουν και για τους κωφούς αθλητές.

19. Για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών και την εκπλήρωση των σκοπών τους, ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών και ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυμπιονικών επιχορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία   Αθλητισμού   σε   ετήσια   βάση,   κατ’   ανάλογη   εφαρμογή   των διατάξεων του παρόντος νόμου που ισχύουν για τις αθλητικές ομοσπονδίες.

20. Στο συνοδό – αθλητή των τυφλών παραολυμπιονικών που αγωνίζονται μαζί όπου απαιτείται στο αγώνισμά τους και σημειώνουν διάκριση  από  τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 χορηγείται το 30% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυμπιονίκη αθλητή.

21.Όλες οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που χορηγήθηκαν   σύμφωνα   με   τις   διατάξεις   του   παρόντος   άρθρου,   της παραγράφου 8 του άρθρου 31  και του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, ανακαλούνται οίκοθεν με την ίδια διαδικασία κατά την οποία χορηγήθηκαν, εφόσον ο διακριθείς αθλητής τιμωρηθεί πειθαρχικά ή ποινικά για παράβαση ντόπινγκ.   Ομοίως   ανακαλούνται   και   όλες   οι   οικονομικές   παροχές,   τα ευεργετήματα  και  οι  διευκολύνσεις που χορηγήθηκαν στα πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του παρόντος, εάν αυτά τιμωρηθούν πειθαρχικά ή ποινικά για παράβαση ντόπινγκ.

22. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και γενικά κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγή των αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών ορίζονται τα αναγκαία συλλογικά όργανα για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και ο τρόπος συγκρότησής τους.

(Προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 17 παρ.1 Ν. 3748/2009).

23. Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄)(30) και της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄)(31) καταργούνται. (Οι διατάξεις αυτές αφορούσαν προνόμια για αθλητές σκάκι και συγχρονισμένης κολύμβησης).

(Προστίθεται ως παρ. 22 το άρθρο 18 παρ. 9 Ν. 3708/2008 λόγω συναφείας με ευθύνη του συγγραφέα).

24.α. Αθλητής ή αθλήτρια που σημείωσαν αγωνιστικές διακρίσεις υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121Α), όπως αυτό ίσχυε έως και την τροποποίησή του με τον παρόντα νόμο, δικαιούνται να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που αυτό τους παρείχε εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή, εάν είναι ανήλικοι, εώς και τη συμπλήρωση του εικοστού δεύτερου (22) έτους της ηλικίας τους.

    β. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 8 του άρθρου 34 του ν.2725/1999, όπως ίσχυε μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και για όσους αθλητές έχουν σημειώσει μία από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου πριν από την έναρξη ισχύος των νόμων 2725/1999 και 3057/2002, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση για διορισμό τους σε κενές θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 8 του ιδίου αυτού άρθρου έως και την 30ή Απριλίου του 2008.

(Προστίθεται ως παρ. 24 το άρθρο 18 παρ. 12 Ν. 3708/2008, όπως τροποποιήθηκε με ισχύ από 8.10.2008 με το άρθρο 45 παρ.Γ2 Ν.3773/2009 με ευθύνη του συγγραφέα λόγω της συναφείας. Για τον χρόνο που ορίζει η ως άνω παράγραφος εξακολουθούν ισχύουσες οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του προγενέστερου άρθρου 34, ήτοι: ΥΑ 30952/1999, ΦΕΚ 44/Β/2000(32), ΥΑ 14771/2000, ΦΕΚ 669/Β/2000 (33), ΥΑ ΚΥΑ 27746/1999, ΦΕΚ 2119/Β/1999 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 2290/Β/2000, ΦΕΚ 1089/Β/2000 (34), ΥΑ 16117/2000, ΦΕΚ 885/Β/2000 (35), ΥΑ Φ 252.25/Β6/200/2000, ΦΕΚ 473/Β/2000, όπως τροποποιήθηκε με τις  ΥΑ Φ 252.25/Β6/2648, ΦΕΚ 1250/Β/2001 και ΥΑ Φ 252.25/Β6/2279/Β6/2005, ΦΕΚ 61/Β/2005(36), ΥΑ Φ5/122975/2004, ΦΕΚ 1687/Β/2004 (37), ΥΑ Ν.3282/2004, ΦΕΚ 208/Α/2004 (38), ΥΑ 1000/3/6-ιζ/1999, ΦΕΚ 128/Β/1999, όπως τροποποιήθηκε με τις ΥΑ 1000/3/6κε /2002, ΦΕΚ 382/Β/2002 και ΥΑ 9008/2/5/ιγ/2004, ΦΕΚ 106/Β/2004 (39), ΥΑ 4141/13/10/1999, ΦΕΚ 2016/Β/1999, όπως τροποποιήθηκε με τις ΥΑ 1211.2/08/2000/00, ΦΕΚ 786/Β/2000 και ΥΑ 1211.2/02/2003/03, ΦΕΚ 931/Β/2003 (40), ΥΑ Φ 900/172973Σ.881/2000, ΦΕΚ 349/Β/2000 (41), ΥΑ 54885/2003, ΦΕΚ 1889/Β/2003 (42)).

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s