Άρθρο 41Γ: Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων (Προστέθηκε με το άρθρο 4 Ν. 3057/2002)

1.   Για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς και του κυπέλλου Ελλάδος όπου μετέχουν Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά , με τον αριθμό του εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, και ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. καθορίζονται και οι μεμονωμένοι αγώνες για τους οποίους πρέπει να εκδοθούν αριθμημένα και ονομαστικά εισιτήρια. Με όμοια απόφαση (ΥΑ….) καθορίζεται ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός θεατών για κάθε αθλητική εγκατάσταση, καθώς και οι αθλητικές εγκαταστάσεις για τις οποίες εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα εισιτήρια.

(Τα δύο πρώτα εδάφια τροποποιήθηκαν ως άνω με το άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 3262/2004. Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 Ν. 3262/2004 ο χρόνος έναρξης ισχύος της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 1 Ν. 3262/2004 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού).

2.   Με απόφαση (ΥΑ 62038/2005, ΦΕΚ 1983/Β/2005 (54)) του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζεται ο τρόπος έκδοσης και διάθεσης των εισιτηρίων της παραγράφου 1, ο έλεγχος της διακίνησής τους, τα όρια της αστικής ευθύνης των αθλητικών σωματείων, των Τ.Α.Α., των Α.Α.Ε. και των κατόχων ονομαστικού εισιτήριου για τυχόν υλικές φθορές των θέσεών τους κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3262/2004)

3.   Με ευθύνη του αθλητικού φορέα που εκδίδει τα εισιτήρια αθλητικής συνάντησης όπου μετέχουν Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., τα εισιτήρια αυτά σφραγίζονται, πριν από τη διάθεσή τους στο φίλαθλο κοινό, από την αστυνομική αρχή. Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία και η διάθεση εισιτηρίων που δεν έχουν κατά τα ανωτέρω σφραγιστεί.

(Η διάταξη αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 Ν. 3708/2008 παύει εφαρμοζόμενη από την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού εισιτηρίου του άρθρου 1 Ν. 3372/2005)

4.   Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, ο Υπουργός Πολιτισμού, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της διοργανώτριας αρχής της συνάντησης, μπορεί με απόφασή του να απαγορεύσει την με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων της συνάντησης στο φιλοξενούμενο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και στους φιλάθλους αυτών, καθώς και στους συνδέσμους φιλάθλων τους και στα μέλη αυτών.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 3262/2004).

5.    Αναγνωρισμένος κατά τον παρόντα νόμο σύνδεσμος φιλάθλων δικαιούται να λαμβάνει για τα μέλη του αριθμό εισιτηρίων της κατώτερης τιμής από το οικείο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.

(Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής κατηργήθη με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 3262/2004).

Απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων σε συνδέσμους φιλάθλων που δεν είναι αναγνωρισμένοι κατά τον παρόντα νόμο.

(Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.3 Ν.3372/2005 « Από την εφαρμογή των ονομαστικών /αριθμημένων εισιτηρίων καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 41Γ του Ν.2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3057/2002 και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3262/2004 και απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων σε συνδέσμους φιλάθλων για λογαριασμό των μελών τους. Εφεξής, τα ως άνω μέλη προμηθεύονται τα ειδικώς γι’ αυτά εκδιδόμενα εισιτήρια, ατομικά, και κατά τη διαδικασία, που τα προμηθεύονται και οι λοιποί μη οργανωμένοι σε συνδέσμους φιλάθλων, φίλαθλοι, απαγορευμένου του καθορισμού ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων που να προορίζονται, αποκλειστικά, για τις θέσεις των μελών των συνδέσμων φιλάθλων».)

6. Για την έκδοση, διάθεση και γενικά για τον έλεγχο της διακίνησης των εισιτηρίων της παραγράφου 1, εφαρμόζεται από τις οικείες διοργανώτριες των αγώνων αρχές σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το οποίο αποτελείται από το σύστημα ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου και το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας. Με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/ 1997, όπως αυτός ισχύει, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα συναφές με την εισαγωγή, λειτουργία, δαπάνη εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα σε περίπτωση αθέτησης λειτουργίας του παραπάνω συστήματος. Στις ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως η έκδοση κάρτας φιλάθλου, η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων φιλάθλων, καθώς και συστήματος κεντρικής διαχείρισης εισιτηρίων θεάματος, που να συνεργάζεται, μέσω της κάρτας φιλάθλου, με την κεντρική βάση δεδομένων, ο καθορισμός των τεχνικών και κατασκευαστικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού

εισιτηρίου, ο καθορισμός των υπευθύνων για τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για την επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων που αυτά παράγουν, ο καθορισμός των φορέων και των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων αυτών και ο τρόπος καταστροφής τους.

(Τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 Ν.3372/2005, συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 Ν. 3708/2008 και ήδη αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 6 Ν. 4049/2012)

7. Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο στο κοινό εισιτήρια αθλητικής συνάντησης παραβιάζοντας την απαγόρευση της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 5 ή της απόφασης της παραγράφου 4, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εκδίδει ή θέτει σε κυκλοφορία αριθμό εισιτηρίων μεγαλύτερο από τον επιτρεπόμενο για μία αθλητική συνάντηση ή αθλητική εγκατάσταση, καθώς και όποιος είναι μέλος διοίκησης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή έχει οποιαδήποτε σχέση παροχής υπηρεσιών προς τους ανωτέρω αθλητικούς φορείς και επιτρέπει ή διευκολύνει την είσοδο σε αθλητική εγκατάσταση αριθμού θεατών μεγαλύτερου από αυτόν που έχει καθοριστεί για τη συνάντηση ή την εγκατάσταση.

(Τροποποιήθηκε  ως άνω με το άρθρο 3  παρ. 5 Ν. 3262/2004).

8.  Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασμό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και σύμφωνα με το άρθρο 41Ζ του παρόντος νόμου.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s