ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ-Άρθρο 37: Ειδικά Θέματα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

1.   Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.)» μετονομάζεται σε «Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.).

2. α) Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.)» με έδρα αυτή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.). Η Δ.Ο.Α. εποπτεύεται από την Ε.Ο.Ε., τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Τα όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Α. μπορούν να συνέρχονται και στην Αθήνα ή αλλού, με απόφασή τους.

β) Στους σκοπούς της Δ.Ο.Α. συμπεριλαμβάνονται ιδίως: α) η ίδρυση και λειτουργία στην Αρχαία Ολυμπία, Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου, που θα μεριμνά για τη διατήρηση και διάδοση του Ολυμπιακού Πνεύματος, β) η μελέτη και εφαρμογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού κινήματος, γ) η επιστημονική θεμελίωση της Ολυμπιακής ιδέας, σύμφωνα προς τις αρχές που έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι αναβιώσαντες τη σύγχρονη Ολυμπιακή κίνηση.

γ) Όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Α. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλως αποκαλούμενο «Εφορεία» και ο πρόεδρος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Α. είναι εννεαμελές και εκλέγεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. και απαρτίζεται από προσωπικότητες του αθλητισμού και του πολιτισμού, αναγνωρισμένου κύρους.

(Το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε ως άνω με το αρθρο 8 παρ. 8 αi Ν. 3207/2003)

Πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Α. είναι μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Ε..

Το μέλος ή τα μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Έλλαδα είναι exofficio μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΑ με δικαίωμα ψήφου.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 8 παρ. 8 αii, αiii και αiv Ν. 3207/2003)                    

Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Δ.Ο.Α. ή του Υπουργείου Πολιτισμού, οριζόμενος με απόφαση του προέδρου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται. Μέλος διοριζόμενο σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. Η θητεία των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη ομόφωνα από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. για την τετραετία 2001 – 2005, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2004.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τη Δ.Ο.Α. δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.

Ο πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Δ.Ο.Α. κατά περίπτωση στον αντιπρόεδρο ή σε μέλος του Δ.Σ.. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα μέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση της Δ.Ο.Α., με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι άλλα όργανα που αναφέρονται στον παρόντα νόμο και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Δ.Ο.Α.. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει ιδίως η αρμοδιότητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής και μορφωτικής πολιτικής της Δ.Ο.Α. στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού, η συνομολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, κάθε σύμβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της Δ.Ο.Α., η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθμού για το προσωπικό της Δ.Ο.Α., η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, ελέγχου νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης της Δ.Ο.Α..

δ) Οι πόροι της Δ.Ο.Α. είναι:

Ι.       Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΙΙ.      Ενισχύσεις από την Ευρωπαική Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

ΙΙΙ.     Επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς.

IV.    Έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές,κληροδοσίες, καταπιστεύματα.

V.     Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους.

VI.    Έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων.

VII.   Έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

VIII.  Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

ε) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ορίζεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

(Η περίπτωση ε΄ τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 8 παρ. 8 β Ν. 3207/2003)

Ο πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής. Ορκωτός ελεγκτής μπορεί να είναι και άλλο ή άλλα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Δ.Ο.Α.. Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ορίζεται η αμοιβή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο Υπουργός Πολιτισμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών.

στ) Η διαχειριστική χρήση της Δ.Ο.Α. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας.

Η Δ.Ο.Α. απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.

ζ) Με προεδρικό διάταγμα, (Π.Δ.302/2003, ΦΕΚ 257/Α/2003) (46) που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών και Πολιτισμού καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Δ.Ο.Α..

Με τον Εσωτερικό Κανονισμό καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του αναγκαίου για τη Δ.Ο.Α. προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα και ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Δ.Ο.Α., όπως η διάρθρωση των υπηρεσιών, η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, οι αποσπάσεις υπαλλήλων, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, η διαδικασία πραγματοποίησης των εσόδων και οι τρόποι διαχείρισής τους.

Επιτρέπεται η απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού ή εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού.

Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από το Διοικητικό Συμβούλιο, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου κατά το Ν. 2527/1997, όπως αυτός ισχύει, για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Ο.Α..

Για όλες τις προσλήψεις προσωπικού που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση και στο Π.Δ. 302/2003 (ΦΕΚ 22 Α΄) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22 Α΄) και οι σε εξουσιοδότηση αυτών διατάξεις της ΠΥΣ 55/1998 (ΦΕΚ 252 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύουν.

(Το ανωτέρω εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ.  8 γ Ν. 3207/2003)

η) Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, η Δ.Ο.Α. υποβάλλει στην ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. προς έγκριση αναλυτικό πρόγραμμα των σχεδιαζόμενων εκδηλώσεών της για την περίοδο του επόμενου έτους. Η Ε.Ο.Ε., μετά την έγκριση του προγράμματος της Δ.Ο.Α., παραχωρεί στη Δ.Ο.Α. τη χρήση εγκαταστάσεων χωρίς αντάλλαγμα.

Η «Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία», όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999 συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το ν.π.ι.δ. που συνιστάται με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ασκούνται σε όλη τους την έκταση από την Δ.Ο.Α., όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

(Ολόκληρη η παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 18 παρ. 7 Ν. 2947/2001 με αντίστοιχη κατάργηση της παρ. 4 και αναρίθμηση των παρ. 2 και 3 σε 3 και 4)

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ.  302/2003 και μέχρι την 1-4-2004 η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία επικουρείται και υποστηρίζεται παραλλήλως διοικητικά και οικονομικά από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντά της και να προβεί στις αναγκαίες για την άσκηση αυτή διαδικασίες που προβλέπονται από το παραπάνω προεδρικό διάταγμα.

(Το ανωτέρω εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 8 δ Ν. 3207/2003)

3.   Με προεδρικό διάταγμα, (Π.Δ.130/2000, ΦΕΚ 113/Α/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.1 Ν.3262/2004 και το άρθρο 28 παρ.5 Ν.3479/2006) (47) που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και σύμφωνη γνώμη της Ε.Ο.Ε., ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, τη διαχείριση, την περιουσία, την υπηρεσιακή κατάσταση και το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρμόζεται στο προσωπικό, κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Ο.Ε. και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.) εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. Στο ίδιο διάταγμα περιλαμβάνεται ρύθμιση που καθορίζει τη σύνθεση της Ε.Ο.Ε., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ολυμπιακού χάρτη, με βάση τον οποίο στη διοίκηση μετέχουν τα μόνιμα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) από την Ελλάδα, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα και ένας Σύμβουλος Επικρατείας. Στη διοίκηση της Ε.Ο.Ε. μετέχουν επίσης μέχρι τρεις (3) αθλήτριες ή αθλητές και μέχρι τέσσερις (4) προσωπικότητες κύρους, οι οποίοι ανακηρύσσονται ως μέλη της από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. μετά τη συγκρότησή της σε σώμα.

(Σημείωση: Ως αντίστοιχο προς τη Δ.Ο.Α. εθνικό όργανο δημιουργήθηκε με τον Ν. 2947/2001, ΦΕΚ 228/Α/2001, άρθρο 18 παρ. 6 η ΕΘΝ.Ο.Α. (Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία), η οποία όμως έκτοτε δεν λειτούργησε και γι’ αυτό δεν παραθέτουμε τις σχετικές διατάξεις).

4.   Η Ολυμπιακή Φλόγα αποτελεί σύμβολο του αθλητισμού και τελεί υπό την Προστασία της Ε.Ο.Ε. και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.), με σκοπό την αποτροπή της, με οποιονδήποτε τρόπο, νόθευσης και εμπορευματοποίησής της. Με προεδρικό διάταγμα, (Π.Δ……) που εκδίδεται με πρόταση  του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ο.Ε., καθορίζονται:

α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της κατοχύρωσης της μοναδικότητας της Ολυμπιακής Φλόγας, καθώς και της προστασίας από κάθε απόπειρα εμπορευματοποίησής της, σύμφωνα με τις αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη της Δ.Ο.Ε..

β) Το διαδικαστικό πλαίσιο σχετικά με την οργάνωση της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, η οποία πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s