ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ν.2725/1999

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Άρθρο 1: Έννοια – Σκοπός

Άρθρο 2: Μέλη

Άρθρο 3: Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί

Άρθρο 4: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 5: Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες – Όργανα

Άρθρο 6: Βιβλία
Άρθρο 7: Υποχρεώσεις – Δικαιώματα
Άρθρο 8: Ειδική αθλητική αναγνώριση
Άρθρο 9: Συγχώνευση αθλητικών σωματείων και τμημάτων
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Άρθρο 10:Έννοια – Σκοπός
Άρθρο 11:Μέλη
Άρθρο 12:Κωλύματα – Περιορισμοί

Άρθρο 13:Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 14:Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες – Όργανα
Άρθρο 15:Βιβλία
Άρθρο 16:Υποχρεώσεις – Δικαιώματα

Άρθρο 17:Ειδική αθλητική αναγνώριση
Άρθρο 18:Τοπική επιτροπή

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Άρθρο 19:Έννοια – Σκοπός

Άρθρο 20:Σύσταση – Μέλη
Άρθρο 21:Κωλύματα – Περιορισμοί

Άρθρο 22:Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 23:Ειδικός συνεργάτης ομοσπονδίας

Άρθρο 24:Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες – Όργανα
Άρθρο 25:Βιβλία
Άρθρο 26:Υποχρεώσεις – Δικαιώματα
Άρθρο 27:Κανονισμοί
Άρθρο 27Α:Συνέπειες παραβίασης άλλες αθλητικής νομοθεσίας (Άρθρο 29, παρ.7-12, Ν.3479/2006)
Άρθρο 28:Ειδική αθλητική αναγνώριση
Άρθρο 29:Αθλητισμός ατόμων με αναπηρίες
Άρθρο 30:Οργάνωση υπηρεσιών ομοσπονδίας – Αποδοχές προσωπικού
Άρθρο 30A:Μεταφορά θέσεων προσωπικού καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

Άρθρο 31:Προπονητής
Άρθρο 32:Ιδιωτικά γυμναστήρια – Ιδιωτικές σχολές

ΑΘΛΗΤΗΣ

Άρθρο 33:Δικαιώματα – Υποχρεώσεις αθλητών
Άρθρο 34:Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές
Άρθρο 35:Υποτροφίες
Άρθρο 36:Ειδικός λογαριασμός περίθαλψης – Νοσοκομειακή περίθαλψη αθλητών – Χορήγηση αθλητικού βοηθήματος
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 37:Ειδικά Θέματα άλλες Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Άρθρο 37Α:Ίδρυση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων (Άρθρο 16 Ν.2433/1996)
Άρθρο 37Β:Ίδρυση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Παρατηρητήριο για τη γυναίκα, τον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή» (Άρθρο δεύτερο Ν.3776/2009)
Άρθρο 38:Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας
Άρθρο 39:Mαζικός αθλητισμός
Άρθρο 40:Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού
Άρθρο 41:Αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις
Άρθρο 41Α:Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση άλλες Βίας
Άρθρο 41Β:Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωματείων ΤΑΑ ή ΑΑΕ
Άρθρο 41Γ:Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων
Άρθρο 41Δ: Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων – Μέτρα αστυνόμευσης
αθλητικών εκδηλώσεων

Άρθρο 41Ε:Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 41ΣΤ:Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις
Άρθρο 41Ζ:Πειθαρχικές και άλλες κυρώσεις

Άρθρο 41Η:Διϋπουργική Επιτροπή (Άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3708/2008)

Άρθρο 41Θ:Οικογενειακή Κερκίδα (Άρθρο 22 Ν. 3262/2004)
Άρθρο 42:Επιτροπή Ενημέρωσης Διεθνών Αθλητικών Οργανισμών

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 43:Σύνδεσμοι διαιτητών ομαδικών αθλημάτων

Άρθρο 43A:Oμοσπονδίες Διαιτητών Oμαδικών Aθλημάτων

Άρθρο 44:Όργανα διαιτησίας – Κωλύματα

Άρθρο 45:Διαιτησία ατομικών αθλημάτων

Άρθρο 46:Aξιολόγηση διαιτητών

Άρθρο 47:Eπαγγελματική διαιτησία

Άρθρο 48:Eιδικός κανονισμός για την επαγγελματική διαιτησία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Άρθρο 49:Ειδικά έσοδα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Άρθρο 50:Επιχορηγήσεις

Άρθρο 50Α:Κατασχέσεις επιχορηγήσεων αθλητικών φορέων (Άρθρο 18 Ν. 3262/2004)
Άρθρο 51:Οικονομικό έτος – Προϋπολογισμός – Ισολογισμός – Απολογισμός αθλητικών φορέωνΆρθρο 52:Οικονομική εποπτεία

Άρθρο 53:Ειδικές επιτροπές
Άρθρο 54:Εισιτήρια – Προσκλήσεις
Άρθρο 55:Κανονισμός προμηθειών

Άρθρο 56:Ρύθμιση θεμάτων γυμναστηρίων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 56Α:Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τελέσεως αγώνων

Άρθρο 56Β:Δημοτικοί χώροι άθλησης (Άρθρο 78 παρ. 5 Ν.3057/2002)
Άρθρο 57:Αποκατάσταση ζημιών αθλητικών εγκαταστάσεων – Διοίκηση και διαχείριση Λιμένα – Μαρίνας Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας

Άρθρο 58:Ανάπτυξη σχολικού αθλητισμού και σύνδεσή του με σωματειακό
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Άρθρο 59:Καθορισμός κλάδων άθλησης για αθλητές με αμοιβή
Άρθρο 60:Ίδρυση και λειτουργία Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών
Άρθρο 61:Aνάθεση της διαχείρισης τμημάτων αμειβόμενων αθλητών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Άρθρο 62:Συγκρότηση ολομέλειας σωματείων

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο 63:Καθορισμός κλάδων άθλησης για επαγγελματίες αθλητές
Άρθρο 64:Σύσταση – Νομική μορφή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας
Άρθρο 65:Σκοπός αθλητικών ανωνύμων εταιρειών

Άρθρο 66:Επωνυμία – Έδρα – Σήμα
Άρθρο 67:Απαγόρευση εισφοράς αθλητικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 68:Μετοχικό κεφάλαιο

Άρθρο 69:Μέτοχοι – Περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών – Aπαγόρευση πολυϊδιοκτησίας

Άρθρο 69A:Eπιπλέον προϋποθέσεις για απόκτηση ποσοστών A.A.E.
Άρθρο 70:Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας σε περίπτωση ανόδου της σε ανώτερη κατηγορία πρωταθλήματος
Άρθρο 70Α:Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. (Άρθρο 27 Ν.3479/2006)
Άρθρο 70Β:Κατάργηση διατάξεων ειδικής εκκαθάρισης (Άρθρο 2 παρ.3 Ν.3372/2005)
Άρθρο 71:Εισφορά σε είδος – Πάγιο μέρισμα
Άρθρο 72:Αποθεματικό
Άρθρο 73:Υποκατάσταση των εταιρειών στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα των αθλητικών σωματείων
Άρθρο 74:Διοικητικό Συμβούλιο – Εταιρική χρήσηΆρθρο 75:Εποπτεία – Έλεγχος
<a href="https://ideadgr.wordpress.com/2012/03/15/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-76-%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%af%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83/&quot; title="Άρθρο 76 Α: Αποτίμηση αξίας αθλητών (Προστέθηκε με το άρθρο 17 Ν.3262/2004)"
>Άρθρο 76:Συγχωνεύσεις A.A.E.Άρθρο 76Α:Αποτίμηση αξίας αθλητών (Άρθρα 17 Ν.3262/2004, 2 παρ.4 Ν.3372/2005 και 19 παρ. 1 Ν. 3708/2008)
Άρθρο 77:Eπιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

Άρθρο 77A:Aρμοδιότητες Eπιτροπής Eπαγγελματικού Aθλητισμού

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 78:Διαχειριστικές υποχρεώσεις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.
Άρθρο 79:Γνωστοποίηση χρηματικών καταβολών
Άρθρο 80:Συνέπειες για τη συμμετοχή στη διοίκηση Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. προσώπων που κηρύχθηκαν έκπτωτα του αξιώματός τους
Άρθρο 81:Τήρηση ειδικών λογαριασμών από Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.

Άρθρο 82:Eπιβολή ποινών
Άρθρο 83:Κωλύματα – Περιορισμοί μελών διοίκησης Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.
Άρθρο 84:Ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή αγώνων
ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άρθρο 85:Αθλητής με αμοιβή – Επαγγελματίας αθλητής

Άρθρο 86:Αμοιβές των επαγγελματιών και αμειβομένων αθλητών- Όρια αυτών
Άρθρο 87:Κανονισμός σχέσεων σωματείων και αθλητών
Άρθρο 88:Ειδικός κανονισμός

Άρθρο 89:Ασφάλιση αθλητών με αμοιβή

Άρθρο 90:Χρονική διάρκεια του συμβολαίου

Άρθρο 90Α:Νομικό καθεστώς των επαγγελματιών και αμειβομένων αθλητών σε περίπτωση υποβιβασμού της ομάδας σε ερασιτεχνική κατηγορία

Άρθρο 90Β:Έννοια εκπαιδευομένου αθλητή, υποχρεώσεις, αποδέσμευση αυτώνΆρθρο 91:Απαγόρευση πρόωρων διαπραγματεύσεων

Άρθρο 92:Απαγόρευση υπογραφής ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και αθλητή

Άρθρο 93:Απαγόρευση μεταγραφών

Άρθρο 94:Διαδικασία λύσης συμβολαίου σε περίπτωση υποβιβασμού ομάδας

Άρθρο 95:Επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 96: Σύσταση

Άρθρο 97:Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας
Άρθρο 97Α:Σύσταση Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής Κατηγορίας
Άρθρο 97Β:Καταμερισμός υποχρεώσεων μεταξύ Ενώσεων Α΄ και Β΄-Γ΄ Εθνικών Κατηγοριών (Άρθρο 12, παρ.2-6 Ν.3479/2006)
Άρθρο 98:Αρμοδιότητες των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Άρθρο 99:Μέλη των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Άρθρο 100:Πόροι των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Άρθρο 101:Όργανα διοίκησης των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Άρθρο 101Α:Σύνθεση οργάνων διοίκησης των Ενώσεων

Άρθρο 101Β:Εσωτερικός Έλεγχος των οργάνων διοίκησης των Ενώσεων
Άρθρο 101Γ:Σύσταση ειδικών επιτελικών μονάδων
Άρθρο 101Δ:Διαδικασία έκδοσης- Έναρξη ισχύος Κανονισμών
Άρθρο 102:Ποσοστό από το ΠΡΟΠΟ και το ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ – Υποχρεώσεις Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και Π.Α.Ε.
Άρθρο 103:Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών
Άρθρο 104:Σκοποί του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
Άρθρο 105:Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
Άρθρο 106:Πόροι του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.

Άρθρο 107:Όργανα του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. – Εξουσιοδοτήσεις
Άρθρο 107Α:Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών

Άρθρο 107Β:Θέματα αφορώντα την Α2 Εθνική Κατηγορία Πετοσφαίρισης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρθρο 108:Έννοια όρων – Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 109:Μετοχικό κεφάλαιο – Ελάχιστο ύψος

Άρθρο 110:Οργάνωση σωματείων σε Π.Α.Ε.
Άρθρο 111:Υποβιβασμός Π.Α.Ε. από τη Γ’ εθνική κατηγορία – Διαδικασία εκκαθάρισης
Άρθρο 112:Πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου

Άρθρο 112Α:Κριτήρια αξιολόγησης ερασιτεχνικών ομάδων ως υποψηφίων επαγγελματικών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  

Άρθρο 113:Έννοια όρων

Άρθρο 114:Μετοχικό κεφάλαιο – Ελάχιστο όριο

Άρθρο 115:Οργάνωση σωματείων σε Τ.Α.Κ. και Κ.Α.Ε.

Άρθρο 116:Υποβιβασμός Κ.Α.Ε. από την Α2 εθνική κατηγορία – Διαδικασία εκκαθάρισης
Άρθρο 117:Πρωταθλήματα επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης

Άρθρο 118:Ετήσιες επιχορηγήσεις Τ.Α.Κ.

Άρθρο 118Α:Ευθύνες διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 119:Πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα

Άρθρο 120:Aρμοδιότητες πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου

Άρθρο 121:Προσφυγή κατά των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων
Άρθρο 122:Tοπικό πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 123:Συγκρότηση των δευτεροβάθμιων οργάνων

Άρθρο 124:Δικαιοδοσία – αρμοδιότητες A.Σ.E.A.Δ.
Άρθρο 125:Λειτουργία – Oργάνωση

Άρθρο 126:Άσκηση – συζήτηση προσφυγής

Άρθρο 127:Στέγαση – Γραμματειακή υποστήριξη – Λειτουργία
Άρθρο 127Α:Eιδικό Tοπικό Tμήμα A.Σ.E.A.Δ.
Άρθρο 127Β:Eιδικές διατάξεις για το ποδόσφαιρο
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 128:Aθλητικός Eισαγγελέας

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Άρθρο 128A:Nτόπινγκ

Άρθρο 128B:Έννοια όρων

Άρθρο 128Γ:Τα απαγορευμένα μέσα

Άρθρο 128Δ:Διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ

Άρθρο 128E:Έλεγχος εντός και εκτός αγώνων
Άρθρο 128ΣT:Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Άρθρο 128Z:Πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ
Άρθρο 128H:Πειθαρχικές κυρώσεις

Άρθρο 128Θ:Ποινικές διατάξεις

Άρθρο 128I:Αρμόδια πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 128IA:Ιατρικές μονάδες καταπολέμησης της χρήσης ντόπινγκ

Άρθρο 128ΙΒ:Ιατρικές εξετάσεις αθλητών και προστασία της υγείας τους

Άρθρο 128IΓ:Έλεγχοι για την πρόληψη διακίνησης και εμπορίας απαγορευμένων μέσων

Άρθρο 128IΔ:Nτόπινγκ ίππων
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 129:Επίλυση λοιπών αθλητικών διαφορών

Άρθρο 130:Τήρηση Φιλάθλου Πνεύματος

Άρθρο 131:Ρήτρα διαιτησίας – Σύμβαση προσχώρησης

Άρθρο 132:Δωροδοκία – Δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα

Άρθρο 133:Κωδικοποίηση αθλητικού δικαίου

Άρθρο 133Α:Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (Άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 3708/2008)
Άρθρο 134:Ρύθμιση ειδικών θεμάτων

Άρθρο 135:Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 136:Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 136Α:Μεταβατικές Διατάξεις (Άρθρο 79 Ν.3057/2002)

Άρθρο 136Β:Μεταβατική Διάταξη (Άρθρο 23 Ν.3262/2004)
Άρθρο 136Γ:Μεταβατικές–Τελικές διατάξεις (Άρθρο 29, παρ.1-6, Ν.3479/2006)
Άρθρο 137:Θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Άρθρο 138:Πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ν. 1566/1985

Άρθρο 139:Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 140:Έναρξη ισχύος

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s